Redalen Historiegruppe

Protokoll fra årsmøtet i Redalen historiegruppe 2022

Historiegruppa i Redalen holdt årsmøte på Redalen skole onsdag 4. januar 2023.

Det var 16 årsmøtedeltakere samt foredragsholder Ketil Kjenseth og journalist fra Biri.no Einar Lyngard.

1. Åpning ved leder.

Per Trygve ønsket de frammøtte velkommen og spurte om det var merknader til innkalling, dagsorden og bekjentgjøring. 

Ingen merknader framkom.

2. Valg av møteleder og sekretær.

Per Trygve og Jorun ble foreslått og valgt.

3. Årsberetningen var tidligere godkjent av styret og vil bli oversendt hovedlaget innen fristen i januar. Papirkopier ble delt ut på møtet og leder gjennomgikk beretningen. 

Det kom ingen merknader til årsberetningen.

4. Regnskap med revisjonsberetning

Solveig la fram regnskapet som var revidert og funnet i orden av revisor.

Det kom ingen merknader til regnskapet


Valg

Hele styret har i år vært valgkomité og komiteens innstilling var sendt styret før møtet.

Styret i Redalen historiegruppe består dermed i 2023 av:

Leder Per Trygve Engen 2023 - 2024

Nestleder Gunnar Liven 2023 - 2025 Gjenvalgt

Kasserer Solveig Brenden 2023 – 2024

Sekretær Jorun A. Lilleeng 2023 – 2025 Gjenvalgt

Styremedlemmer Oddny G. Øversveen 2023 – 2025 Gjenvalgt

Valborg S. Gladhaug 2022 – 2024

Anne J. Nordby 2022 – 2024

Varamedlemmer: Tom H. Larsen 2023 - 2024

  Rolf Egil Vindfallet 2023 - 2024

Revisor Kay Lilleeng

Valgkomité Hele styret


Valgkomiteens innstilling enstemmig bifalt.


Redalen historiegruppe

Jorun A. LilleengPLANER FOR 2020

Onsdag 29. januar                        Årsmøte med foredrag om posthistorie ved H.J. Enger

 

SØNDAGSTUR 19. april    Mjøskastellet/ Steinsborga her er det vann og føreforbehold

 

Onsdag 27. mai                    Rusletur til Libakken med Nedre Snertingdalog Lundstein historiegrupper 

 

Lørdag 13. juni Bygdedag med rusletur til Kroken for store og små

    Mulig Quiz i tillegg

Onsdag 17. juni/ evt. 10. Rusletur Klundbykleiva mm. sammen med Biri

 

SØNDAGSTUR 23. augustSæterbesøk på Redalssætra

Onsdag 11. november Video med gamle håndverkereMøter og arrangementer kunngjøres i Aktivitetskalender og avis
Planer for 2017 (foreløpig):

Lørdag 27. mai: Bygdedagen Rusletur til Kroken/andre gamle leker

Bygdedagskomiteen ønsker flere gammeldagse leker og historisk Quiz

Onsdag 7. juni: Rusletur til Kraftverket fra Rolid-brua

En lørdag i august: Retro/ gamle biler, gamle ting

Onsdag 20. september: Rusletur Larud, Bøvre; Hasselknippe

Onsdag 22. november: Tur til Mustadmuseet ( evt. julemøte)


Utflukt 26.mars
Gruppa hadde invitert med Biristrand og nedre Snertingdal til Ringsaker Historielags lokaler på Garveriet i Moelv. Totalt var vi ca 25 personer.
Der fikk vi en svært interessant innføring i lokale krigshandlinger ved Lundehøgda og andre steder i Ringsaker av Ivar Ottosen, en av ildsjelene i laget.
Etter kaffepause fikk vi også se samlingen etter Nes og Ringsaker Kraftlag og Brannmuseet, dette ble presentert av Ole Storlien.


Årsmøteprotokoll for Redalen Historielagsgruppe

Historielagsgruppa avholdt årsmøte 25. januar 2017 med godt frammøte.

 1. Åpning ved leder.
  Det var ingen som hadde bemerkninger til innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder og sekretær
  Gunnar og Jorun ble valgt.
 3. Årsberetningen var sendt ut på forhånd.
  Den ble også delt ut på årsmøtet. Det framkom ingen bemerkninger til beretningen.
  Årsberetningen ble godkjent.
 4. Regnskapet ble lagt fram av kasserer.
  Revisor hadde ingen bemerkninger til regnskapet og dette ble godkjent.
 5. Valg. Valgkomiteen hadde bestått av Tom og Jorun
  Styret for 2017 fikk denne sammensetningen
  Leder : Tom H. Larsen 2015 – 2017 Ikke på valg
  Nestleder: Gunnar Liven 2014 – 2016 Gjenvalg
  Kasserer: Solveig Brenden 2014 – 2016 Gjenvalg
  Sekretær: Jorun A. Lilleeng 2015 – 2017 Ikke på valg
  Styremedlemmer:
  Oddny G. Øversveen 2015 – 2017 Ikke på valg
  Valborg Schiager Gladhaug 2015 - 2017 Ikke på valg
  Synøve Bratberg 2015 – 2017 Ikke på valg
  Revisor: Harald Strandbakke 2016 Gjenvalg
  Valgkomite: Tom og Jorun Gjenvalgt
  Underskrivere av protokoll:

------------------------------------ -------------------------------------

Etter årsmøtet var det foredrag om hvalfangst. Det kom 27 som ville høre om emnet. Vi hadde fått M. Svendsen til å vise lysbilder og fortelle om emnet. Vi hadde også forsøkt å invitere tidligere hvalfangere fra Redalen, Biri og Snertingdal. Flere av disse møtte opp og delte av sine erfaringer fra tida de hadde vært på fangst. Vi fikk et flott foredrag krydret med gode historier fra deltakerne.
Kaffe- og kringleservering ble «finansiert» av loddsalg som gikk i pluss.
Program for aktiviteter ble lagt fram og vi håper på fortsatt god oppslutning om møtene våre.
I 2016 har vi hatt rekordmange med på aktivitetene vi har arrangert. Gode foredragsholdere, flotte rusleturer og flere kanaler for å fortelle om aktivitetene har bidratt til dette.

FRA PROGRAMMET FOR 2017
Vi har også startet litt spedt opp med å lage en artikkel til Årboka om Engen familiens skihistorie.
Til begge disse prosjektene kreves det nok tid og mange medhjelpere.

Redalen 26.01.2017

Jorun A. Lilleeng, sekretær.Årsberetning 2016

Møte 4.april - skihistorie
Historiegruppa arrangerte møte med tema skihistorie i gymsalen på skolen 4.april. Ca 140 (!) møtte fram, folk kom fra både nær og fjern.
Etter innledningen overlot Tom Larsen ordet til folkeminnegransker og forfatter Thor Gotaas.
Gotaas hevdet at han ikke var helt i slag på grunn av lite søvn, men han trollbandt en fullsatt gymsal fra første stund. Han hevdet selv at han snakker så fort at han kjørte et tretimers foredrag på en time, og poengene kom tett, så for tilhørerne var det viktig å følge med. Gotaas snakket uten manus, men støttet seg fra tid til annen på bilder på overhead. Etter stemningen å dømme var forsamlingen svært fornøyd med foredraget. De lokale løperne ble også noe omtalt, og familien Engen ble nevnt spesielt.
Etterpå var det servering av kaffe og vafler, og tross det store frammøtet var det mer enn nok til alle.

Fullsatt gymsal klar for god underholdning

Thor Gotaas poserer med skiene Gunnar Hanssveen vant Birkebinerrennet med i 1937


Årsmelding Redalen historiegruppe 2015:

 

Historiegruppa avholdt årsmøte 14. april 2015.

Styret fikk denne sammensetningen:

Formann:             Johan Erling Bakke

Kasserer:             Solveig Brenden

Sekretær:             Jorun A. Lilleeng

Styremedlemmer: Gunnar Liven, Tom H. Larsen og Leif Mjølstad

Laget har hatt to styremøter og fire aktivitetsmøter.

30. mai deltok laget på Bygdedagen i Redalen med en «ruslequiz». Regnvær gjorde at aktivitetene ble holdt innendørs, men det kom allikevel over 300 personer, hvorav mange deltok i aktiviteten vår.

17. august hadde vi rusletur sammen med Lundstein historiegruppe. Det var Jørgen Jørstad som ledet oss mellom Stokkeroa og Redalen. God guide i egen skog. Over 20 deltakere og de fleste fra Redalen.

22. september skulle vi arrangere rusletur i Redalen Sentrum, fra Sveabrygga via Stokkegrustaket, Sveagrustaket   til skolen. Vi hadde også denne   gangen klart å finne en regnværsdag, og arrangementet ble flyttet inn. Tom Larsen fortalte om Brygga, asfaltverket og ellers de aktivitetene som var i sentrum tidligere. Jørgen Jørstad var med og  supplerte med Stokkegrustaket blant annet.

10 deltakere kun, men flere ble skremt av været.

26. november ble en musikalsk aften med brødrene Arild og Jon Berget. De spilte og fortalte fra sin over 40 år lange musikerkarriere. De hadde med seg bilder, utstyr og effekter fra alle tidsepokene og bandene de hadde spilt i.    

 20 deltakere selv om vi konkurrerte med Lahlum og Nærum på Stokke Nedre.

Historielaget har vært med på spleiselag for å kjøpe nye bord til klubbhuset sammen med de andre foreningene i bygda. Vi planlegger samarbeid med både Idrettslaget og Sanitetsforeninga i 2016. Gruppa håper at det vil møte opp enda flere redøler og andre til de aktivitetene vi har planlagt i 2016.

 

For Redalen Historiegruppe

Jorun A. Lilleeng

SekretærReparasjon av Rolid Mølle 2014.


Tidsfrist Kommunen.                                Tidsfrist Kulturminnefondet.

31.12.2016.                                                        31.12.2015. 


KRAV.                                                           KRAV:

Utbedring av div.råteskader.                          Festing løse takplater/mønepanner.                                                                     

Festing løse takplater.                                    Rep. av pipe og beslag.                             

Tetting ved pipe.                                            Skifte vindskier og vannbord.

Takrenner, sink eller tre.                                Skifte råtne bord i taktro og gesims.  

Vindskier.                                                       Rep. råtne sperrer.                          

Pussing av mur på tørka.                                Rep. råteskader i ark.
                                                                          Rep. taknedløpinnfesting

                                                         Montere takrenner i sink eller tre.

                                                                          Takrenner skal være galv. stål e.tre.

                                                                          Metallrenner utføres med rette bend

                                                                         og tappestykke.Bevilgning Kommunen:             kr. 62 000,-

                 Kulturminnefondet: kr. 45 000,-

                 Gj. Historielag.         kr. 15 000,-  ( Rest fra tidligere bevilgning).                                                                  .


   

04.06.14.


 Helge.

_______________________________________________________________________________________________

             

Redalen historiegruppe 2013
Redalen historiegruppe var dette året vertskap for årsmøtet i Gjøvik Historielag.

Årsmøtet ble holdt på gården Stokke nedre i Redalen med vel 50 deltakere (se referat i lagets årsmelding og "Krøniken").
Etter årsmøtet holdt tidligere eier av Stokke nedre, Helge Bryhni en orientering om gårdens historie.
Stokke er meget gammel der den ligger ved utløpet av Stokkelva, og har en interessant historie.
Her finnes mange gravhauger. Mange av disse er nok utslettet ved jorddyrking, men flere er fortsatt synlige.
Bl.a. er det nevnt en kvinnegrav datert fra 1000-tallet. Det antas å ha vært bosetning her allerede før
vikingtida. Et oldtidsfunn som ble gjort i 1951 bestod av et sverd og bronsesmykker.
Gården er nevnt i skriftlige kilder i 1364. De eldste husene er fra 1700-tallet, mens hovedbygningen er fra 1810.


På Redalen historiegruppes årsmøte ble styret gjenvalgt men utvidet med et medlem.

Styret består av: Leif Mjølstad, Reidun Ramstad, Nora Etnestad, Jorun
Lilleeng, Astrid Vindfallet, Reidar Martinsen og Olav Bratberg.


På møtet i april hadde gruppen besøk av Erik Hanssveen fra Lillehammer som
fortalte om sin far, skiløperen Gunnar Hanssveen som vokste opp i Redalen.
Gunnar utmerket seg som en usedvanlig god skiløper i 1930-åra. To seire i Birkebeinerløpet
før krigen, men 5 år av karrieren mistet han. Etter krigen ble det flere gode plasseringer både i Birken og i Holmenkollen.


I sommerhalvåret hadde gruppen en rusletur langs Stokkelva i området fra Redalen til Snertingdalsgrensa.
Dessuten deltok vi på Bygdedagen ved Redalen skole med orientering om bosetning i nærområdet og
turer til gamle boplasser.

Hei.

 

Vi har hatt en fantastisk høst på Rolid mølle med ca. 150 personer innenfor dørene, Det har vært omvisninger og demonstrasjoner, med historisk orientering om mølla opp gjennom tidene.

Nå har vi i tillegg til pengene fra Gjøvik Historielag fått kr. 62 000,- fra SMIL-midlene som dekker 50%, og søker nå Norsk Kulturminnefond om midler. Vi oppdager stadig ting som må repareres og utbedres, slik som vinduer som ikke kan lukkes, råtten dørstokk, og dører/luker som ikke helt fungerer. I tillegg bør taket i kjeller/e-verk få en ny runde med antiparasitt for å hindre råteangrep. Glassrute i oppholdsrommet må skiftes, her er det gjort en midlertidig rep. med plexiglass. Nye brannslukningsapparater må på plass før neste sesong. Elektrisk bryter for vinsjen bør flyttes av sikkerhetsmessige grunner. Dette er i tillegg til det som står i prisoverslaget fra tømrer Stian Haupberg på kr. 123 000,- + moms.

 

Redalen 27.09.13.

 

Mvh: Helge

_____________________________________________________________________________________________________________________
 
 
01.09.2013

Hei.

Sender en liten rapport fra Rolid Mølle i dag 01.09.13. Det ble tellet 64 personer i løpet av den første halvtimen som var inne på mølla, så det var ganske folksomt oppover i etasjene!
Det var folk der som trodde at Mjøsmuséet var involvert i mølla, noe jeg dessverre måtte avkrefte. Møllas historie ble fortalt, korn ble tørket og malt, og vi hadde en hyggelig tid der oppe.
Dette var skikkelig moro!

 

Mvh: Helge Sæther


                                                                        


                                                                       

 


 


  


  
                                                                        

 


  


 


  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

 

22. mai kl. 18.30

Rusletur i området Bjørke—Hatterud. Gammelt kulturlandskap med bl.a. en stor gravhaug. Merket parkering ovenfor Bjørke.

13. juni kl. 18.30

Rusletur i området Rolid—Myrum, med historie om de gamle husmannsplasser som har vært her, og som enda finnes i områ-det. Merket parkering ved Rolidkrysset.