Årsmøtereferater Gjøvik Historielag

Protokoll fra årsmøte 2022, avholdt på Våstad grendehus 13.april 2023, kan leses her.


Protokoll fra årsmøte 2017, avholdt på Hunn 20.mars 2018 kan leses ved å klikke her

Protokoll fra årsmøte 2016, avholdt 28.mars 2017 på Lindheim kan leses ved å klikke her:

Side 1    Side 2

Protokoll fra årsmøte 07.03.2016 på Strandheim, Biristrand

På vegne av Biristrand historiegruppe ønsket Bjørn Myhre velkommen til ca. 25 medlemmer fra Gjøvik Historielag. Han ga så ordet til leder Roy Magne Sveen, som innledet årsmøtet med å gi en oversikt over det som har skjedd i Historielaget i året som har gått.

Dagsorden:

1. Innkalling og dagsorden ble godkjent. (Møtet var annonsert to ganger i Gjøviks Blad og på hjemmesiden. Postsendingen kom dessverre svært seint av forskjellige grunner.)

2. Som møteleder ble valgt : Roy Magne Sveen, som referent ble valgt: Anne-Lise Svendsen.

3. Årsmelding for 2015 ( var sendt ut til medlemmene og var tilgjengelig i møtet) Leder gikk gjennom meldingen punkt for punkt, med enkelte kommentarer. Det kom ingen innvendinger til teksten: Årsmelding godkjent.

4. Regnskap for 2015: Fullstendig regnskap ble delt ut i møtet, sammendrag var sendt ut med innkallingen.

Kasserer Kristen Taraldsrud gikk gjennom resultatregnskapet med noter. Det er underskudd på driften av laget: kr. 57.388,26.  Det store underskuddet skyldes dels nedskriving av boklageret.  Alt salg av gamle bøker blir heretter rein netto.

Revisoren har påpekt at det ikke er bra at driften går med underskudd.

Gjøvik Historielags økonomi er likevel solid, sum gjeld og egenkapital:kr. 894.199,69.

Regnskapet ble godkjent. Fullstendig regnskap legges ved protokollen.

5.  Det var ingen innkomne saker.

6. Valg: Tom Larsen ledet valget på vegne av valgkomiteen som ikke kunne være tilstede.

Roy Magne Sveen ble gjenvalgt som leder for 1 år.

Anne-Lise Svendsen ble gjenvalgt som sekretær for 2 år.

Nestleder og kasserer var ikke på valg.

Bjørn Myhre ble gjenvalgt som revisor for 1 år.

Ledere og varamenn / nestledere for alle gruppene ble referert, disse er valgt i gruppene. Navneliste legges ut på hjemmesiden.

Museumsutvalget:

Edin Antonsen ble gjenvalgt som kontaktmann for 2 år.

Følgende medlemmer ble gjenvalgt for 2 år: Øystein Svendsen, Geir Ove Larsen, Helge Sæther og Johan Erling Bakke.

Disse sitter 1 år til: Tore Pettersen, Jan Gunnar Moen, Bjørn Sivesind, Odd Petter  Fjellhaug.

Valgkomite: Trine Sveinhaug går ut, disse fortsetter: Geir Ove Larsen (2 år), Alf Kristian Steinstad (1 år), som tredje medlem ble foreslått: Irene Kalrasten.

7. Avslutning: Roy Magne Sveen takket for tilliten og avsluttet det formelle årsmøtet.

Anne Marie Landgraff hadde bedt om ordet til en "frimodig ytring": Hun tok opp at noen hadde ment at Birid-Blad kunne være en konkurrent til Gjøvik Historielags årbok, men hun mente at det ikke kunne stemme. Birid-Blad tar inn de små historiene, det helt nære som kanskje ikke passer i årboka. Mente det er lite stoff i årboka fra bygdene, og da fenger ikke boka for yngre og nyere medlemmer. De som alltid har kjøpt, kjøper nå også, men får ikke med nye. Det ble påpekt at andre historielag, bl.a. Ringsaker sender årboka som del av medlemskapet.

Det ble en livlig diskusjon med mange innspill. Medlemmer av årbokkomiteen påpekte at det i flere år var etterlyst mer stoff, bl.a. fra Biri, uten at noe særlig hadde kommet fram. Helge Sæther opplyste at han hadde sendt stoff til årbokkomiteen uten få respons. Han minnet også om at han hadde skrevet av mange av de intervjuene som ligger i arkivet på Eiktunet. Noen av disse er brukt som grunnlag for årbokartikler, men de krever bearbeiding før trykking. Flere kan antagelig brukes. Flere påpekte at det er viktig at årboka har stoff fra hele kommunen, og det har hele tida vært målsettingen. Det ble foreslått at hver gruppe oppnevner en spesiell kontaktperson for årbokstoff. For yngre personer kan Internett være en konkurrent til årboka, skoleelever er vant til å finne stoff på nettet og kjenner ikke til årbøkene. Det er viktig at vi stadig gjør årbøkene kjent for skolene, lærerne og elevene. Det har vært delt ut sett med årbøker til flere skoler.

Det ble etterlyst at Historielaget kan ha arrangementer som er for hele laget, annonsene for møtene i de enkelte gruppene er kanskje for beskjedne? Det ble da påpekt at alle møter og turer er åpne for alle.

Terje Ramberg, Biri-Treff  fulgte opp med å invitere alle til møte på Vertshuset VE6, torsdag 17. mars kl. 18.00; om berømte operasangere med røtter i Biri, det blir annonse og forhåndsomtale.

♥♥♥

Kaffespleis: Arrangørgruppa hadde sørget for rikelig servering med kaffe / te, rundstykker og kaker.

Praten gikk livlig rundt bordene og deltakerne hygget seg.

Etter kaffepausen fikk Asmund Hellerud ordet. Han er bonde, musiker og poet og nabo til lokalet Strandheim, som i 2015 feiret 100 år.

Det var avholdslaget som opprinnelig bygde Strandheim, men nå er det flere lokale lag som eier og driver huset.

Hellerud hadde laget ei morsom vise om historien til "Lokalet", og han sang den selv, med gitar- akkompagnement. Han hadde også flere viser på lager, blant annet et par fra Vidar Sandbeck. Hellerud leste også flere korte noveller av Alf Prøysen, med tilknytning til slikt som kunne ha hendt på et lokale på bygda. Vi fikk også en masurka på fela. Asmund Hellerud fikk stor applaus og hjertelig takk!

Roy Magne Sveen takket til slutt for frammøtet og for fint arrangement og ønsket alle vel hjem.

Referent:

Anne-Lise Svendsen                                             Roy Magne Sveen

sign.                                                             sign.

 Protokoll fra årsmøte 25. mars 2015 på Våstad gamle skole, Vardal.

Lundstein Historiegruppe var vertskap for årsmøtet, og leder Trine Sveinhaug ønsket ca. 35

medlemmer velkommen til møtet, på vegne av gruppa. Hun overlot deretter ordet til lagets leder Roy Magne Sveen.

Roy Magne Sveen innledet årsmøtet med en oversikt over Gjøvik Historielags aktiviteter i 2014 med henvisning til årsmeldingen.

Årsmøtets dagsorden:

1. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 2. Som møteleder ble valgt: Roy Magne Sveen og som referent Anne-Lise Svendsen. Til å skrive under protokollen ble valgt: Kirsti Nylander og Bjørn Sivesind. 

3. Historielagets årsmelding for 2014 var sendt ut til alle medlemmer og fantes også tilgjengelig på møtet. Møteleder refererte meldingen kapitel for kapitel og ga rom for kommentarer. Ingen kommentarer kom. Meldingen enstemmig godkjent. 

4. Regnskap for 2014. Sammendrag av regnskapet var sendt ut. Fullstendig regnskap ble delt ut i møtet. Kasserer Kristen Taraldsrud gikk gjennom regnskapet. Medlemskontingenten ble øket i fjor og inntektene har derfor økt. Et lån til bygruppa for utgifter i forbindelse med byjubileet 2011 er nedskrevet. Driften av laget går med underskudd, noe revisoren har bemerket. Økonomien er likevel god, samlet sum eiendeler: 934.604,95.

Regnskapet ble enstemmig godkjent. Fullstendig regnskap vedlegges protokollen. 

5. Innkomne saker. Ingen saker hadde kommet til styret. 

6. Valg: Valgkomiteens medlem Trine Sveinhaug ledet valget etter komiteens innstilling. Roy Magne Sveen gjenvalgt som leder for ett år. Kasserer Kristen Taraldsrud og nestleder Lissie Norland tok to års gjenvalg. Gruppene har valgt sine representanter til styret og valgene ble godkjent. Revisor Bjørn Myhre tok gjenvalg et år. Ny i Museumsutvalget er Johan Erling Bakke,valgt for to år. Som nytt medlem av valgkomiteen ble valgt: Geir Ove Larsen, Øystein Svendsen går ut. Valgene ble godkjent med akklamasjon. Fullstendig liste vedlegges protokollen. 

7. Avslutning: Frank Solbakken minte om at fristen for innlegg i medlemsbladet Krøniken er 1. april, og at alle gruppene må sende inn oversikt over sine styrer og sine aktiviteter i sommerhalvåret. Årsmøtet ble avsluttet. 

Kaffepause: Arrangørgruppa hadde sørget for rikelig servering med kaffe/te, rundstykker og kringle. Praten gikk livlig rundt bordene og alle så ut til å hygge seg. 

Kulturprogram:

Etter kaffepausen fikk Jørgen Jørstad ordet for orientering om lokalet vi var i: Gamle Våstad skole. Jørstad har selv gått sju år på skole her. Bakgrunnen for oppretting av skole i denne kretsen var Fastskoleloven av 1860. Vardal kommune kjøpte bruket Vaastad til skole. I 1883 ble det bygd nytt skolehus etter den tids typetegninger, et klasserom og lærerbolig. Vardal kommune bygde på denne tida nye skolehus i 13 kretser, som regel var det litt jord med, til bruk for læreren, et tilskudd til lønna. Jørgen Jørstads egen oldefar, Andreas Jørstad var den første læreren (1861 - 1880). Seinere var Torkell Sveinhaug lærer fra 1920 til 1959. Han kjøpte den tilhørende jorda av kommunen og bygde bolig til seg selv. Det ble da to klasserom i skolehuset. Det var vedfyring i skolen og læreren måtte fyre selv, reinhold var med innleid hjelp. Skolen hadde ingen spesialrom. Friminuttene ble benyttet til uteleik, ski og kjelke om vinteren, med ball om sommeren. Da det ble aktuelt ble det gitt engelskundervisning på Gjøvik. 

I 1962 ble skolen nedlagt og elevene overført til Lundstein skole. Ungdomslaget "Norrøna" fikk overta bygningen gratis fra kommunen. Lagets eget lokale hadde brent ned og forsikringssummen kunne brukes til oppgradering av lokalene. I 1980 ble det bygd garderobe og toaletter. I 1990 ble huset utvidet mot sør, slik at salen ble over dobbelt så stor. Kommunen ga kr. 20.000 i tilskudd og elever ved yrkesskolen bygde.

Lokalet drives i dag som møte- og selskapslokale og drifta er bygd på mye dugnad, vedlikehold og f.eks. snøbrøyting, og det brukes fremdeles vedfyring. Utgiftene er forsikring og strøm. Et trivelig lokale med mye historie! Jørgen Jørstad fikk hjertelig takk og blomster for kåseriet. 

Til avslutning hadde Øyvind Nyseth og Stein Arne Nørstebøen kommet med felene sine. De spilte flere livlige slåtter med lokal tilknytning. Nørstebøen som egentlig er fra Land hadde med "Hanestadvalsen". Nyseth fortalte om Gjøvik Spelmannslags store arbeid med innsamling av lokal musikk, bl.a. i Kollsroa. De spilte eksempler på musikk etter blant andre Markus Orstad, Amund Fosnes, Jacob Kastad og andre. De avsluttet med springdans etter Arne Myhrvold. Musikerne fikk også takk og blomster for underholdningen. 

Leder Roy Magne Sveen takket for tilliten og avsluttet årsmøtet med å ønske alle vel hjem.

Referat: Anne-Lise Svendsen (sign)

Kirsti Nylander (sign) Bjørn Sivesind (sign)

Protokoll

årsmøte 25.mars 2014 i Åslundmarka, Hunndalen

 

Vertskap for årets møte var Hunndalen Vel og Historielag, og 35 medlemmer fra hele kommunen var samlet i Åslundmarka  Bo- og Servicesenters kantine da Bjørn Sivesind ønsket velkommen. Han ga samtidig en oversikt over kulturutviklingen i Hunndalen og framhevet blant annet et flott initiativ fra Vardal ungdomsskole, med revyen "Helt Hunndøl" som ble spilt i mars med stor oppslutning fra publikum. Lokallaget har gitt mye av bakgrunnsmaterialet for de historiebaserte sketsjene. Hunndalen har også fått en ny organisasjon, "Hunndalsforum", med yngre folk, som har tatt over noen av de oppgavene Vel- og Historielaget satte i gang for en del år siden, bl.a. Hunndalsdagene. Laget har arbeidet lenge med ei ny Hunndalsbok, og nå er de i innspurten. Det blir ei bok på 300 sider. Hovedlaget, Gjøvik Historielag har gitt økonomisk garanti til trykking og utgivelse.

Ei aktiv undergruppe, "Kunst og kultur"  sto for serveringen til møtet.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Årsmøteforhandlingene ble innledet av leder, Roy Magne Sveen med en oppsummering av de aktivitetene Historielaget har deltatt  i  i løpet av 2013, som gjengitt i årsmeldingen.

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden: Enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen: Som møteleder ble valgt Roy Magne Sveen, som referent valgt Anne-Lise Svendsen. til å underskrive protokollen ble valgt Kirsti Nylander og Tormod Grønland.

3. Årsmelding: Årsmelding for 2013 for laget og for gruppene var trykt og sendt ut. Leder gjennomgikk meldingen avsnitt for avsnitt. Det var ingen innvendinger. Enstemmig godkjent.

4. Regnskap: Resultatregnskap for 2013 var sendt ut med innkallingen. Fullstendig regnskap med noter og revisjonsrapport ble delt ut i møtet. Kasserer Kristen Taraldsrud gikk gjennom regnskapet med kommentarer. En betydelig ny utgift er husleie i Kauffeldtgården. Sammen med trykkeutgifter til "Krøniken" gir dette et underskudd i lagets drift på kr. 12.561,77. Laget har likevel en solid egenkapital: Sum gjeld og egenkapital: kr. 909.657,30. Revisor har bemerket at laget må arbeide for å få slutt på underskuddet. Det arbeides for å få økte inntekter til "Krøniken". Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Fullstendig regnskap vedlegges protokollen.

5. Innkomne saker: Det var ingen saker sendt inn av medlemmene. Lederen overrasket to av styremedlemmene med utnevning til æresmedlemmer:

Kasserer Kristen Taraldsrud som har vært kasserer siden 1994, men var styremedlem fra 1993 som representant for Biri (Historielaget har i løpet av 40 år bare hatt to kassere, Per Odd Lønnum og Kristen Taraldsrud). Han har vært sentral i driften av Biri-Treff og dels vært leder der. Han har skrevet flere artikler til årboka og jobbet med stoff til rusleturer. På Familiedagen på Eiktunet har han svært ofte deltatt med aktiviteter for publikum. Han har gjort en stor jobb med markedsføring av årboka og i mange år vært uunnværlig for å holde styr på salg og lagerbeholdning.

Sekretær og årbokredaktør Anne-Lise Svendsen var konservator ved Eiktunet kulturhistorisk museum fra 1985 (til 2007), og kom inn i Historielagets styre som museets representant fra 1987. Hun var leder for Museumsutvalget i flere år og sentral i organiseringen av Familiedagen på Eiktunet. Hun var medlem av årbokkomiteen fra 1996 og er redaktør fra 2008. Hun har skrevet 13 artikler til årboka. Som sekretær for styret har hun virket fra 2002.

De nye æresmedlemmene fikk varm applaus fra forsamlingen.

 

6. Valg. Valgkomiteens innstilling ble delt ut i møtet. Valget ble ledet av komiteens leder, Per Kristenstuen. Som styreleder ble Roy Magne Sveen gjenvalgt for ett år. Sekretær Anne-Lise Svendsen gjenvalgt for to år. Kasserer og styremedlem var ikke på valg. Som revisor ble Bjørn Myhre gjenvalgt for ett år. Undergruppenes representanter var valgt i gruppene og en rettelse kom fram for Nedre Sn.dal Historiegruppe: varamann er Jan Gunnar Moen. For Gjøvik Byhistoriske Samlinger / Bygruppa er valgt: Håvard Lervold.

Som nytt medlem av valgkomiteen ble valgt: Trine Sveinhaug (Per Kristenstuen går ut).

Fullstendig oversikt over valgene vedlegges protokollen.

 

7.  Avslutning: Fra salen kom en merknad om at fristen for betaling av kontingent i år var satt veldig knapt. Kassereren beroliget med at det ikke ville komme noen skarpe purringer med det første, men at saken tas til etterretning.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

                         

Kunst- og kulturgruppa i Hunndalen serverte et rikholdig smørbrød- og kakebord til kaffepausen, og rundt bordene gikk praten livlig.

 

Etter pausen introduserte Bjørn Sivesind en ekte hunndøl, Tom Tangen som foredragsholder over emnet: "Gründere med tilknytning til Hunndalen".

Han tok utgangspunkt i de tre sentrale bedriftene: O. Mustad & Søn, Lilleengen fabrikker og Toten Cellulose. Dette er en del av den historien som kommer i den nye Hunndalsboka. Han framhevet det tekniske geniet Mathias Topp som ble født i enkle kår og kom i snekkerlære som 18-åring. Han ble da direkte ansatt hos Mustad. Tangen framhevet at flere generasjoner Mustad har vært flinke til å finne riktige personer til viktige jobber. I 1876 ble en del av produksjonen flyttet til Lysaker ved Oslo. Topp konstruerte maskiner til mange slags bruk. Han fikk mulighet til å reise i andre land og plukket opp gode ideer. Bl.a. fikk han stipend til å reise til Verdensutstillingen i Chicago. I 1877 oppfant han fiskekrokmaskinen som var revolusjonerende, men ble holdt strengt hemmelig innen fabrikken helt til de siste årene. Topp var også en samfunnsengasjert mann og han arbeidet for avholdssaken. Mathias Topp sluttet i 1920, 80 år gammel. Han fikk også Kongens fortjeneste medalje i gull. Da han døde var det en stor og ærefull begravelse.

Børre Larsen Stangstuen Lilleengen var den neste gründer Tangen tok for seg. Han var født på Vardal prestegård og tjente under presten Borchgrevink. I 1854 startet arbeidet på Odnes-chausseen. Børre Larsen kjøpte Stangstua og opprettet skysstasjon og var veivokter. Han var også oppkjøper av skog for Mustad. I 1886 kjøpte han Lilleengen gård i Hunndalen, og han brukte gårdsnavnene som etternavn. Med utnyttelse av vannet i Hunnselva og et kanalsystem bygde han opp et mangfoldig industrianlegg med bl.a. kornmølle, sagbruk, landhandel og bakeri. I 1902 fikk han slag og firmaet ble overdratt til sønnene, som drev det videre, også med store skoger og flere gårder.

Alf Engelstad var fra Porsgrunn, utdannet kjemiingeniør og var en tid i USA. Han kom tilbake og ble i 1920 ansatt som leder i Toten Cellulose. Engelstad utviklet en ny metode i produksjonen og laget også biproduktet "Totanin", som ble godt mottatt på markedet. Det kunne brukes i sementindustrien og til garving bl.a. Det ble også arbeidet med videreutvikling av flere andre produkter. Cellulosen hadde sidespor til jernbanen og produktene ble sendt ut med tog. Engelstad levde sine siste år på Nygard gård, der han døde i 1964. En vei i tettstedet bærer Alf Engelstads navn. Toten Cellulose ble nedlagt i 1981.

 

  Roy Magne Sveen takket for frammøtet, for interessant foredrag og for fornyet tillit. Møtet slutt ca. kl. 21.

 

Referent: Anne-Lise Svendsen 

Til protokollen:

Kirsti Nylander                                                         Tormod Grønland 

 

    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Protokoll årsmøte:

Stokke Nedre 19. mars 2013

 

 

Møtet ble holdt på salen  på Stokke Nedre, med Redalen Historiegruppe som vertskap. Reidun Ramstad fra gruppa ønsket velkommen til årsmøtedeltakerne og til gården Stokke Nedre. 50 medlemmer var tilstede.

 

Leder Roy Magne Sveen innledet årsmøtet med å oppsummere en del av Historielagets virksomhet siden forrige årsmøte. Blant annet nevnte han skogdagen i Snertingdal, virksomhet på Rolid mølle med restaurering, merking og kartfesting av gamle, nedlagte boplasser ved hjelp av GPS, registrering av samlingene på Bratberg i Biri, Hunndalsboka, Familiedagen på Eiktunet museum, Frivilligdagen i Storgata i Gjøvik, Kulturminnedagen på Kollshaugen, Jul på Gjøvik Gård, julemessa i Fjellhallen, årboka og medlemsbladet ”Krøniken”. Et nytt tiltak er leie av lokaler i Kauffeldtgården i Gjøvik, sammen med Gjøvik Kunstforening og Gjøvik Byhistoriske Samlinger. Han orienterte om at Gjøvik Byhistoriske Samlinger nå går inn som bygruppe i Gjøvik Historielag, etter et par års samarbeide og styrebeslutninger i begge foreninger.

 

Årsmøtesaker:

 

1.                 Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2.                 Som møteleder ble valgt Roy Magne Sveen, som referent Anne-Lise Svendsen. Til å skrive under protokollen valgt Lissie Norland og Øystein Svendsen.

3.                 Årsmeldingen for 2012 var sendt ut til alle medlemmene. Leder gikk gjennom meldingen avsnitt for avsnitt. Feil adresse til lagets hjemmeside ble rettet opp: www.gjovikhistorielag.no. Årsmeldingen enstemmig godkjent.

4.                 Regnskap for 2012: Fullstendig regnskap ble delt ut i møtet og gjennomgått av kasserer Kristen Taraldsrud. Driftsregnskapet viser et underskudd på kr. 30.872,-. Sum gjeld og egenkapital viser kr. 920.194,57. Regnskapet  og revisjonsberetning vedlegges protokollen. Regnskapet godkjent uten bemerkninger.

5.                 Økning av kontingenten: Styrets forslag: kr. 150,- for enkeltmedlem, kr. 200,- for familie, enstemmig godkjent. Fra salen ble foreslått kr. 500,-  for bedriftsmedlemmer. Forslaget godkjent ved avstemning. Nye satser gjøres gjeldende fra 2014.

6.                 Det var ingen innkomne saker.

7.                 VALG: Valgkomiteens innstilling ble delt ut i møtet og valget ble ledet av Kristin Landgraff Ekern.

Leder: Roy Magne Sveen gjenvalgt for et år, med akklamasjon.

Kasserer: Kristen Taraldsrud gjenvalgt med akklamasjon, for to år.

Styremedlem: Lissie Norland gjenvalgt med akklamasjon, for to år.

Sekretær Anne-Lise Svendsen var ikke på valg.

Revisor: Bjørn Myhre gjenvalgt for et år.

 

Representantene for gruppene ble valgt som innstillingen. Det samme for medlemmene av Museumsutvalget.

Valgkomiteen: Kristin Landgraff Ekern går ut av valgkomiteen. Som nytt medlem ble valgt Alf Kristian Steinstad for tre år. Gjensittende er Per Kristenstuen og Øystein Svendsen.

Valgkomiteens innstilling vedlegges protokollen.

8.                 Æresmedlem: Etter innstilling fra styret ble Frank Solbakken, Snertingdal utnevnt til æresmedlem i Gjøvik Historielag.

Lederen fortalte om Frank Solbakkens arbeid for Historielaget, med gruppa i Nedre Snertingdal, over 40 artikler til Årboka, flere lokalhistoriske bøker med bl.a. en stor registrering av sæterbruket, redigering av medlemsbladet ”Krøniken” og et stort antall foredrag om mange emner. Frank ble overrakt diplom og blomster, til stor applaus fra forsamlingen.

 

 

 *****************

 

 

Etter at årsmøtet var avsluttet fikk Helge Bryhni ordet til et interessant kåseri om historikken på Stokke Nedre, illustrert med gamle og nyere fotografier.

Familien Bryhni var eiere og drivere av gården til 2011, men har nå flyttet tilbake til Hedmarken.

Gården har vært mye på handel, og det finns mange kilder til historien om stedet. Det er dokumentert aktivitet fra jernalderen og det er flere gravhauger på eiendommen. Det er gjort oldsaksfunn i gravhaugene og de er sendt inn til Universitetet i Oslo. Den første skriftelige kilden er et diplom fra 1364.

På 1800-tallet kom familiene Brøcher og Forseth inn. Gården har hatt sju husmannsplasser, bl.a. Stokkmoen og Furumoen. Det har vært mølle og landhandleri knyttet til gården. Hovedbygningen som vi var i, ble ferdig i 1810, ny låve bygd på 1870-tallet. Nytt fjøs ble satt opp i 1939. Gården hadde sæter og leverte melk til meieriet i Redalen til 1939.

Mjøsa og stranda har vært viktig. Stokke lense var i bruk 1752 til 1966. Det var fløterkoie ved stranda. Fiske har også vært drevet. Kan det ligge en båt med glass fra Biri Verk sunket utenfor stranda?

Familien Bryhni startet med gårdsturisme og overnatting, bl.a. i hytter ved stranda. Det er ført vannledning og strøm dit

 

 

Nåværende eiere er Mina Fagerli og Hans Morten Drengsrud. Mina driver gårdsturismen og Hans Morten driver landbruk, skogbruk og jakt og fiske.

 

Etter kåseriet serverte vertskapet et rikelig kaffebord med rundstykker og kaker.

 

Anne-Lise Svendsen (referent)

 

Øystein Svendsen                                                  Lissie Norland

        

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Protokoll

årsmøte 13. mars 2012

på Vardal Menighetshus

 

Vardalstreff var vertskap for årsmøtet, og Øystein Svendsen innledet og ønsket velkommen til 40 frammøtte fra hele kommunen. Lederen for Vardalstreff, Mathias Svendsen var syk.

Øystein Svendsen ønsket også velkommen til musiker og sanger Evald Fredholm fra Totenvika, og overlot ordet til ham.

 

Unge Evald Fredholm hadde med gitar og trekkspill og et reportoar som inneholdt mange velkjente Prøysensanger, og noen litt mindre kjente. Han spilte også en Evert Taube melodi, og avsluttet med et par sanger fra ”Søstrene Bjørklund”, til nostalgisk glede for mange i forsamlingen. Musikeren ble belønnet med ivrig applaus og blomster.

 

Det ble ei god kaffepause med rikelig servering av rundstykker og kringle, og en god prat.

 

Årsmøte:

Leder Roy Magne Sveen innledet årsmøtet med en betraktning om sitt første år som leder og de mange aktivitetene som gruppene i Historielaget har hatt.. Han oppfordret alle til å ta del i aktiviteter og komme med ideer til nye ting som Historielaget kan ta del i.

 

6.   Etter det formelle årsmøtet tok Roy Magne Sveen ordet for å utnevne et nytt æresmedlem: Per Arnulf Kristenstuen. Han har i mange år ivret for og gjort et stort praktisk arbeid for å finne fram Snertingdalens oldtidshistorie i form av anlegg for jernvinne og elgfangst. Han har deltatt i arkeologiske utgravninger og skrevet artikler om emnet. Takket være Per A. Kristenstuens innsats i samarbeid med andre amatører og fagfolk fra universitetet har Snertingdal blitt satt på kartet på en ny måte.

Han ble overrakt diplom og blomster, til varm applaus fra forsamlingen.

 

Lederen takket vertskapet for godt arrangement og forsamlingen for frammøtet.

Han ønsket alle vel hjem.

 

 

Referat: Anne-Lise Svendsen

 

 

 

______________________________     _________________________________

 

Frank Solbakken                                      Jørgen Jørstad

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Protokoll

Årsmøte 17. mars 2011

i Vertshuset V-E6, Biri

 

Terje Paulsberg ønsket velkommen til årsmøteforhandlingene.

 

1.     Godkjenning av innkallingen: Årsmøtet var annonsert i lokalavisene og på hjemmesida, innkalling med årsmelding sendt ut til alle medlemmer. Innkallingen godkjent uten merknader.

2.     Valg av møteleder og referent, to til å underskrive protokollen:

Møteleder: Terje Paulsberg, referent: Anne-Lise Svendsen, til å underskrive protokollen: Reidun Ramstad og Bjørn Sivesind.

3.     Årsmelding for 2010 fra styret og gruppene: Møteleder gikk gjennom årsmeldingen side for side. Ingen merknader kom fram. Enstemmig godkjent.

4.     Regnskap: Et sammendrag av regnskapet var sendt ut med innkallingen, fullstendig regnskap ble delt ut i møtet. Kasserer Kristen Taraldsrud gjennomgikk regnskapet punkt for punkt. Ingen merknader kom fram. Regnskapet enstemmig godkjent. Regnskapet vedlegges referatet med revisors beretning.

5.     Innkomne forslag: Styret la fram forslag om endring av vedtektene: Som styremedlem velges en nestleder, som da blir medlem av arbeidsutvalget. Forslaget var sendt ut med innkallingen. Endringen enstemmig vedtatt, med virkning fra dags dato.

6.     Valg: Valgkomiteens innstilling ble delt ut i møtet, og valget ble ledet av komiteens formann, Leif Mjølstad som orienterte om omlegging av valget av medlemmer til Museumsutvalget etter at Mjøsmuseet har overtatt som arrangør av Familiedagen på Eiktunet.

Valg av leder: Terje Paulsberg hadde frasagt seg gjenvalg av helsemessige grunner. Som ny styreleder ble valgt Roy Magne Sveen, med akklamasjon.

Som nestleder (etter nye vedtekter) ble valgt: Lissie Norland.

Gjenvalg av kasserer Kristen Taraldsrud (2 år) og revisor Bjørn Myhre (1 år). Undergruppenes representanter ble valgt etter innstillingen, unntatt for Nedre Snertingdal historiegruppe der Frank Solbakken rykker opp som fast representant. Følgende fra Museumsutvalget var på valg: Edin Antonsen, Øystein Svendsen, Lars Sæther, Geir Ove Larsen og Gunnar Trettsveen. De ble alle gjenvalgt for 2 år, med Edin Antonsen som kontaktperson overfor Mjøsmuseet.

Innstillingen vedlegges protokollen.

7.     Terje Paulsberg avsluttet årsmøtet og ønsket Roy Magne lykke til som den hittil yngste leder i Gjøvik Historielag! Roy Magne takket for tilliten.

 

Som avslutning overrakte sekretæren en glassbolle fra Gjøvik Glassverk og blomster til Terje Paulsberg med takk for to fine år som leder for Gjøvik Historielag.  

 

Referat:

Anne-Lise Svendsen

 

 

Reidun Ramstad                                        Bjørn Sivesind

        Sign.                                                           sign.

 

________________________________________________________________________________________________________

UTDRAG FRA REFERAT STYREMØTET 9.JUNI 2010

GJØVIK HISTORIELAG

 

 

Protokoll

Styremøte onsdag 9. juni 2010

Kl. 18.30 i ”Finstua kafe”, Drengestua, Gjøvik Gård

 

Tilstede:

Terje Paulsberg (leder), Kristen Taraldsrud (kasserer), Roy Magne Sveen (Nedre Snertingdal), Johan Ruud (vara), Per Kristenstuen (Snertingdalstreff), Mathias Svendsen (Vardal), Øystein Svendsen (vara), Åge Willy Larsen (Bygruppa), Cato Lahlum (vara), Leif Mjølstad (Redalen), Mona Herberg Haugom (Biristrand), Lissie Norland (styremedlem), Edvard Bjørge (Lundstein), Anne-Lise Svendsen (sekretær), Lars Bredesen (Gjøvik Byhistoriske Samlinger), Mette Lindalen (GBS).

Forfall: Karsten Landgraff (Biri), Geir Ove Larsen (Hunndalen).

 

 

Referater:

 

Protokollen fra møtet 28.04.2010 ble lest av Terje og kommentert, vedtatt uten rettinger.

 

-         ny bok: ”Kirkene i Gjøvik og Tverrdalene” av Bjørn Herberg. Boka var ferdig 27. mai og ble presentert for pressen 31. mai. Boka er distribuert til de vanlige salgstedene. Utsalgspris kr. 250,-.

 

-         Medlemsblad: ”Gjøvik Krøniken” nr. 1, 2010, ble presentert, rett fra trykkeriet. Et blad med 12 sider og mange fargebilder viser Historielagets arbeid nå. Skal sendes til alle medlemmer og brukes som vervebrosjyre ved arrangementer og kontakter. Alle gruppene fikk med en bunke til vervebruk og en dugnad med påsetting av adresselapper til alle medlemmer skjedde ved slutten av møtet.

 

 

    ”Gruppene har ordet” – aktivitetsplaner:

 

-         Biri: Gruppa skal ha flere rusleturer i sommer, bl.a. besøk på gardsmuseet på Bratberg. De vil delta på Familiedagen på Eiktunet og på Åpen dag i Rolid mølle i Redalen.

 

-         Nedre Snertingdal har allerede hatt to turer og skal ha noen flere.

 

-         Snertingdalstreff: En tur 08.06 ble avlyst pga øsende regn. Flere turer skal holdes. Steinsamlingene på Eiktunet skal fullføres med ulike steinprøver og et hefte.

 

-         Vardals planer: Tur fra Linderud til Elgsjøbekken på Vardalsåsen. De vil reparere Ålstadsaga og fortsette merking av den gamle kirkevegen til Skansen. Gruppa arbeider også med restaurering av gamle redskaper på Eiktunet.

 

-         Lundstein vil holde et møte på Bakåsen, må låne nøkkel til veibommen. Vil ha et møte på Bjørge om gamle jakttradisjoner. Vil også belyse tradisjoner knyttet til Hallingbakken.

 

-         Bygruppa samarbeider med GBS om flere ting, men har ikke planlagt rusleturer.

 

-         Redalen: Gruppa samarbeider med Nedre Snertingdal har ikke fastsatt dager for egne rusleturer.

 

-         Biristrand: Fortsetter prosjektet med restaurering av smie. Det blir ingen St.Hans-feiring i år og de har ikke fastsatt noen datoer for rusleturer.

 

-         Terje utfordrer gruppene til å verve nye medlemmer i forbindelse med arrangementene: gjennomsnittlig 5 nye pr. gruppe! Premie til den beste ververen!

 

-         Gjøvik Byhistoriske Samlinger samarbeider med ”TuneInto” Jazzklubben om arrangement på Hovdetoppen lørdag 21. august.

 

 

     

 

Gjøvik Byhistoriske Samlinger og Gjøvik Historielag: Utfordringer og muligheter:

 

-         Lars Bredesen: Foto- og filmgruppa har arbeidet godt. Økonomien har nesten kommet på plass. De har digitalisert Gjøvik-filmen fra 1986, den kommer til Nattåpent 24.06. Også Henning Meyer Johansens tegning av Gjøvik sentrum fra 1980 er trykket opp igjen..

 

-         De lager en film til, basert på private opptak og NRK’s arkiver. Kostnad: ca. 200.000,-. Det er samlet mye foto, som scannes på Mjøsmuseet. Tanken er å lage en historisk fotoutstilling på tomme butikkvinduer i Gjøvik sentrum. Edvard Bjørge skaffer foto fra 1940 til bokprosjekt og utstilling. Kanskje det også er en film fra 1940. Gruppa vil også belyse konfeksjonsindustriens historie.

 

------------------------------

 

6.                  Vedtektene – justeringsprosess: Et forslag fra Kristen Taraldsrud ble delt ut, men saken utsettes til høsten.

 

7.                  Eventuelt:

 

        a) Mjøsmuseet har sendt ut ønske om at Historielaget kan bidra med frivillige vakter på åpningsdager på Eiktunet museum i sommer, gjerne kombinert med en aktivitet eller demonstrasjon.

 

              b) ”Krøniken” – Gjøvik Historielags nye medlemsblad:   Neste nummer er planlagt som et ”julenummer” og frist for innsending av stoff er 15. oktober.

 

 

Neste styremøte blir tirsdag 17. august.

 

 

KRØNIKEN

 

Gjøvik - Krøniken er navnet på Gjøvik Historielags nye medlemsblad.

Hensikten er at bladet skal bli et bindeledd mellom alle enheter som arbeider i og for Gjøvik historielag, mellom gruppene, mellom gruppene og styret, og forhåpentlig også mellom historielaget og omgivelsene.

Dette står å lese fra leder Terje Paulsberg i det nye medlemsbladet. Bladet kommer i posten til alle medlemmer av Gjøvik Historielag.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

REFERAT ÅRSMØTET 2010

Referat årsmøte Gjøvik Historielag

torsdag 18. mars 2010 i Seegård kirke, Snertingdal

Ca. 40 medlemmer av Historielaget, fra hele kommunen var samlet i kirkerommet i Seegård kirke da leder for Nedre Snertingdal Hstoriegruppe, Roy Magne Sveen ønsket velkommen til årsmøte og kulturprogram.

Første post på programmet var en orientering om Seegård kirkes historie ved kirketjener Kjell Skundberg. Han fortalte om den tragiske brannen i 1994 da kirken fra 1782 gikk opp i flammer. Brannårsaken har ikke blitt funnet, men det ble raskt bestemt at det skulle bygges ny kirke på samme tomt. Det ble lagt vekt på det lokale i det nye kirkebygget, det skulle brukes tre, stein og torv. Skundberg viste til de enkelte delene av kirken, som foruten kirkerommet, har plass til kontorer, menighetssal, kjøkken og ”kirketorget” i inngangspartiet. Det finnes også et bårerom, som er som et lite kapell. Skundberg fikk blomster som takk for orienteringen.

Neste post på programmet var en liten konsert i kirkerommet ved de unge musikkstudentene Gunn Inga Schiager på fiolin og Ellisiv Tandberg på piano. De framførte flere stykker, både sammen og som solonummer. Et vakkert innsalg i årsmøtet. De flinke jentene fikk en liten økonomisk påskjønnelse fra Historielaget.

Forsamlingen flyttet seg så til menighetssalen og en tømmerfløter med ryggsekk og fløterhaka dukket opp, i Frank Solbakkens skikkelse. Han fortalte om hvordan tømmerfløtingen/brøtningen startet i Stokkelva og viste til alle de forskjellige tiltakene som har blitt gjort for å regulere vanntilgangen og rydde elveløpet for hindringer. Han beskrev også  flere dramatiske episoder med nesten-ulykker og noen som endte i dødsfall. Målingen og merkingen av tømmeret, før det ble sendt ut i elva var også svært viktig. Solbakken hadde også med noen fotografier fra forskjellige steder i elva. Som takk for et interessant foredrag fikk han blomster.

De lokale arrangørene hadde sørget for delikat servering av rundstykker og kringle til kaffepausen. Praten gikk livlig rundt bordene en stund, inntil styrelederen ba om ordet til det formelle årsmøtet:

Årsmøtet ble avsluttet av Terje Paulsberg, som takket for fornyet tillit og ønsket alle vel hjem.

Referent: Anne-Lise Svendsen

 

Posted on 15 Apr 2010 by Kristin

Referat fra årsmøtet 2009

GJØVIK HISTORIELAG

REFERAT

årsmøte 2009

Gjøvik Historielag hadde årsmøte torsdag 19. mars 2009 i Losje Vårsols lokaler i Gjøvik, med Bygruppa som vertskap.

Åge Willy Larsen ønsket velkommen til 40 medlemmer og redegjorde for programmet. Kirsten Tangen fikk så ordet til en musikalsk innledning. Hun fortalte om hvordan hun hadde funnet et gammelt noteblad etter organist Dagbart Knut Olaus Stavseth (1889-1969), et ”kulturminne”. Hun spilte pianostykket som var ukjent for denne forsamlingen. Hun spilte også Stavseths ”Vuggevise til Kristian”. Kirsten sang så Erik Byes vise om Alf Prøysen og leste en av Prøysens mer ukjente tekster: ”Den andre”.

Bjørn Rognstad fikk så ordet til kveldens foredrag. Rognstad er ansatt av Gjøvik kommune i halv stilling som prosjektleder for forberedelsene til byens 150 års jubileum i 2011. Han presenterte seg som en som har vært interessert i historie fra barndommen og har i de siste årene vært aktiv i lokalhistoriske amatørskuespill, dels som skuespiller, men også som forfatter av spill knyttet til Gjøvik Gård. Rognstad er også engasjert til å være med å arrangere en jubileumsforestilling i 2011.

Bjørn Rognstad ga et kort tilbakeblikk på historien om hvordan Gjøvik ble by og redegjorde så for kommunens engasjement med et vedtak i september 2008. Det er bevilget 6 millioner til forberedelser og gjennomføring, men man regner med at det må skaffes en stor sum i tillegg, fra næringsliv og andre sponsorer. 1,5 millioner skal brukes til skriving av jubileumsbok og det er Mjøsmuseet som har ansvaret for dette (Trond Nygård som skulle fortalt om boka var blitt forhindret). Rognstad har kontor i servicetorget i Rådhuset og egen lenke på kommunens hjemmeside på internett. Han ønsker tips og forslag til aktiviteter og arrangementer. Kontakt med Posten om frimerke og med Gjøvik Glassverk om spesielle produkter er allerede igang.

Jubileumskomiteen har hentet inspirasjon fra andre byer som har hatt jubileer, som Steinkjer og Drammen. Man ønsker at landsmøter eller mesterskap skal legges til Gjøvik i jubileumsåret og kanskje kan det bli et storstilt ”søskenbarntreff”? (”Alle har et søskenbarn på Gjøvik”, Alf Prøysen). De ønsker å ha arrangementer hele året og håper at representanter for kongefamilien vil komme.

Jubileumskomiteen har et fokus: FORTID – SAMTID – FRAMTID, som bør gå igjen i alle arrangmenter. De ønsker også at det skal skapes noe som kan være av varig verdi for byen.

Rognstad vil ha kontakt med og innspill fra byens foreninger og i denne sammenheng utfordret han spesielt Gjøvik Historielag. Mange ideer ble nevnt og spunnet videre på i løpet av kaffepausen: Bildebok, CD, kalender med historiske bilder, utstilling, innrammede bilder til salg, innsamling av gamle filmer/videoer til redigering som en DVD til salg, historiske vandringer i byen for skolen, for firmaer, for turister og for byens borgere, og kanskje enda flere aktiviteter.

Rognstad høstet applaus for et godt og engasjerende foredrag og fortsatte samtalen med deltakerne under kaffepausen. Det ble servert delikate snitter og praten gikk livlig.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ÅRSMØTE:

Etter kaffepausen ønsket leder Jørgen Jørstad velkommen til de formelle årsmøteforhandlingene. Han innledet med minneord om lagets æresmedlem Per Braastad som gikk bort 9. desember 2008, 96 år gammel.

1. Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

2. Som møteleder ble valgt Jørgen Jørstad og som referent Anne-Lise Svendsen. Til å skrive under protokollen ble valgt Kjell Bjørge og Edin Antonsen.

3. Årsmeldingen fra styret og undergruppene var sendt ut med innkallingen. Møteleder gikk gjennom beretningen side for side og meldingen ble enstemmig godkjent uten merknader.

4. Fullstendig regnskap for 2008 ble delt ut i møtet og gjennomgått av kasserer Kristen Taraldsrud. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Det var ingen innkomne saker.

6. Valg: Valgkomiteens innstilling ble delt ut i møtet og gjennomgått av komiteens leder Leif Mjølstad. Styreleder er på valg hvert år og Jørgen Jørstad hadde frasagt seg gjenvalg. Som ny styreleder ble valgt Terje Paulsberg, med akklamasjon. Representantene for de enkelte undergruppene som møter i styremøtene ble godkjent av årsmøtet.

De tre som var på valg i museumsutvalget (som er med og arrangerer Familiedagen) ble gjenvalgt. Som revisor ble Bjørn Myhre gjenvalgt. Som nytt medlem i valgkomiteen ble valgt Bjørn Sivesind for tre år.(Geir Ove Larsen gikk ut).

7. Som avslutning takket Terje Paulsberg for tilliten til valget som styreleder.

Sekretær Anne-Lise Svendsen overrakte blomster og takket Jørgen Jørstad for fin ledelse av styret og laget i arbeidsåret 2008 – 2009.

Jørgen Jørstad takket deltakerne for frammøtet og Bygruppa for et godt arrangement og ønsket alle vel hjem.

Ref.: Anne-Lise Svendsen

Kjell Bjørge Edin Antonsen

Ny leder

Historielaget holdt årsmøte på Gjøvik 19. mars med godt frammøte. Terje Paulsberg ble valgt som ny styreleder. De av styret som var på valg ble gjenvalgt.