Årsmeldinger hovedlaget


Årsmelding 2023 leses her

Årsmelding 2019 leses her

Årsmelding 2018 kan leses her

Årsmelding 2017 - klikk her

ÅRSMELDING 2016

Styrets sammensetning i 2016:

Leder: Roy Magne Sveen

Nestleder: Lissie Norland

Sekretær: Anne-Lise Svendsen

Kasserer: Kristen Taraldsrud

Gruppenes styrerepresentanter: Varamenn:

Snertingdalstreff: Per A. Kristenstuen Bernt Nygård

Nedre Sn.dal Historiegr.: Frank Solbakken Jan Gunnar Moen

Vardalstreff: Øystein Svendsen Mathias Svendsen

Hunndalen: Geir Ove Larsen Bjørn Sivesind

Redalen hist.gr.: Tom Larsen Jorun Lilleeng

Lundstein hist.gr.: Trine Sveinhaug Kathinka Lederer

Biristrand: Bjørn Myhre Alf Kristian Steinstad

Biritreff: Terje Ramberg Karsten Landgraff

Bygruppa: Dag Kløvstad Bjørn Aamodt

Museumsutvalget:

Edin Antonsen: kontakt til Mjøsmuseet

Øystein Svendsen Tore Pettersen

Geir Ove Larsen Jan Gunnar Moen

Helge Sæther Bjørn Sivesind

Johan Erling Bakke Odd Petter Fjellhaug

Årbokkomiteen:

Terje Paulsberg, Lissie Norland: redaktører

Werner Hansen, Odd Martin Hesjadalen, Anne-Lise Svendsen, Svein Erik Strande

Revisor: Bjørn Myhre

Valgkomite: Alf Kristian Steinstad, Geir Ove Larsen, Irene Kalrasten 2

Historielagets hjemmeside på internett: http://www.gjovikhistorielag.no

Bjørn Myhre har administrert hjemmesiden og opplegget fungerer nå godt. Oversikt over styret og Historielagets utgivelser, årbok og Krøniken ligger på hjemmesiden, arrangementer legges i kalender.

Gjøvik Historielags Facebook-konto blir også oppdatert.

Postadresse: Lagets faste adresse: Postboks 1279, 2806 Gjøvik.

Informasjon og boksalg skjer også i Kauffeldtgården, Kauffeldts plass 2, 2815 Gjøvik. Historielaget har møterom og kontor her og samarbeider med Mjøsmuseets Gjøvikkontor.

Lagets drift

Det er i 2016 holdt sju styremøter, årsmøte og møte med presentasjon av årboka. Alle styremøtene er holdt i Kauffeldtgården og det er skrevet protokoll fra forhandlingene.

Arbeidsutvalget har hatt to møter og styremedlemmene holder også telefonkontakt.

Tidligere Gjøvik byhistoriske samlinger har nå gått sammen med Gjøvik Historielag, som Bygruppa.

Medlemmer: Ved utgangen av 2016 hadde Historielaget vel 600 medlemmer, flest familiemedlemmer, men også enkeltmedlemmer og noen bedrifter. Laget har åtte æresmedlemmer.

Laget har fremdeles penger på fondet som ble opparbeidet av overskudd fra Familiedagene. Etter søknad fra Mjøsmuseet bevilget styret kr. 20.000 til ny skigard på Eiktunet museum.

Årsmøtet 2016 ble holdt på Strandheim på Biristrand med Biristrand historiegruppe som vertskap. Leder Bjørn Myhre ønsket velkommen. Styreleder Roy Magne Sveen ledet årsmøteforhandlingene og Anne-Lise Svendsen var referent. Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer. Kasserer gikk gjennom regnskapet med noter. Revisor hadde bemerket at driftsregnskapet også dette året gikk med underskudd. Dette skyldes dels at boklageret er nedskrevet. Økonomien er likevel solid og regnskapet ble godkjent. Valgkomiteen hadde gjort godt arbeid. Roy Magne Sveen ble gjenvalgt som leder for ett år, Anne- Lise Svendsen gjenvalgt som sekretær for to år. Bjørn Myhre gjenvalgt som revisor for ett år. Representanter og varamenn for gruppene var valgt lokalt og ble referert. De som var på valg i museumsutvalget ble gjenvalgt. Som nytt medlem i valgkomiteen ble foreslått: Irene Kalrasten.

Anne Marie Landgraff tok opp en diskusjon om synet på en eventuell konkurranse mellom Gjøvik Historielags årbok og Birid-Blad. En bred diskusjon tok opp flere synspunkter, og det ble understreket at alle gruppene bør bidra med stoff til årboka og at Birid-Blad kan ha de små historiene som kanskje ikke passer som årbokartikler. Det ble også understreket at arrangementene i 3

gruppene er åpne for alle!

Etter kaffepausen underholdt Asmund Hellerud med historien om lokalet Strandheim, også illustrert med en flott vise. Han hadde også flere viser på repertoaret, og en masurka på fela!

Protokoll er lagt ut på lagets hjemmeside.

Andre arrangementer:

Kanskje de fleste av Historielagets arrangementer foregår i regi av lokalgruppene, og det kommer fram i de enkelte gruppenes meldinger.

Mjøsmuseet døpte om den tidligere familiedagen til Eiktunetdagen for å markere tydeligere hvor den arrangeres. I 2016 ble den arrangert søndag 28. august. Fra Gjøvik Historielag deltok mange medlemmer med aktiviteter i mange hus. Det var informasjon og boksalg i Åttekanten. Stor oppslutning av barnefamilier.

På invitasjon fra Mjøsmuseet holdt Anne-Lise Svendsen to rusleturer på Eiktunet, 9. juni og 18. august. Stort oppmøte.

Kulturminnedagen ble markert lørdag 3. september med en vandring langs Gjøviks bygrense fra 1921 og med informasjon om stedene der vi ennå kan se grensesteinene rundt i byen. Det var en fortsettelse av fjorårets vandring og nådde helt rundt den gamle grensa. Fint vær og godt frammøte.

Åpen dag på Rolid mølle ble avviklet søndag 9. oktober. Ikke så stort besøk som ønsket, men Helge Sæther, Randi og Tore Pettersen formidlet viktig kunnskap.

Bokkveld med presentasjon av Årbok nr. 32 ble holdt i Gjøvik bibliotek og litteraturhus den 16. november. Alle bidragsytere til boka fikk spesiell invitasjon og bøker ble utdelt. Ca 100 møtte fram til en hyggelig kveld der Terje Paulsberg og Lissie Norland presenterte smakebiter fra artiklene, med bilder. Sangeren Tove Lundborg bidro med viser. Det var også salg av bøker.

Julemesse i Gjøvik Fjellhall ble avviklet 2. - 4. desember. Laget hadde stand alle tre dagene og bemanningen ble utført av flere medlemmer. Det var godt salg både av nye og gamle årbøker, og informasjon ble delt ut.

Det var også salg av årbøker på Gjøvik husflidslags julemesse på Eiktunet 19. og 20. november og på "Jul på Gjøvik Gård" søndag 27. november.

Publikasjoner:

Medlemsbladet "Krøniken" kom ut med to nummer, i april og oktober. Bladet sendes ut til alle medlemmer og inneholder oversikt over aktiviteter i gruppene og referater. Trykking skjer hos Bekkevolds Lyskopi i Gjøvik og finansieres delvis av annonser fra våre støttespillere. Opplaget er vel 600.

Årbok for Gjøvik / Tverrdalene nr. 32, 2016 ble presentert for pressen

31. oktober på Gjøvik postkontor. Historielaget fikk et fint samarbeide med Posten da flere av hovedartiklene omhandlet posthistorie. Posten laget også en 4

utstilling på Gjøvik posthus, som sto fram til jul. Produsent og grafiker for årboka er Ulf Bekkelund. Opplaget var 1200 stk. En egen komite gjorde en innsats for å selge bøker til flere bedrifter og lyktes hos flere. Årbokkomiteen velges av lagets styre.

Birid Blad nr. 37 ble utgitt av Biri-Treff, med Helge Sæther som redaktør.

Biristrand Historiegruppe og Lundstein Historiegruppe har utgitt kalendre med lokale historiske bilder.

Lederen har ordet:

Som det framgår av årsberetningen for øvrig, har Gjøvik Historielag lagt bak seg nok et begivenhetsrikt år, med mange interessante og trivelige arrangementer.

Det har blitt arrangert flere møter med ulike kåsører rundt om i lokalgruppene, med stor oppslutning, og det er gledelig at folk setter pris på det vi gjør.

Mange har gjort en veldig god jobb i hver sin lokalgruppe, og i fellesskap for historielaget. Vi setter veldig stor pris på dugnadsånden, og takker for all god hjelp i året som har gått.

Interessen for lokalhistorie er på vei oppover over hele landet. Folk flest blir mer opptatt av røtter og tilhørighet i samfunnet. Dette har som oftest hørt den litt eldre generasjon til, men nå har også den yngre garde fått opp øynene for historien, og det er gledelig. Årsaken til dette kan kanskje være tv- program som f. eks. «Hvem tror du at du er», "Anno" og "Farmen".

Det er viktig å ta vare på lokalhistorien vår, kanskje mer enn noen gang. Samfunnet forandrer seg veldig fort og med dagens «sofagenerasjon», så blir det vanskelig å faktisk få fram historier.

Folk må være flinke til å prate med de eldre i samfunnet, og bevare historiene på papir og i lydopptak.

Dette bør prioriteres rundt om i lokalgruppene, da det dessverre blir færre eldre som faktisk sitter på nettopp de historiene vi er ute etter.

Gjøvik Historielag søkte i 2016 om midler til bearbeiding av de stedsnavnsregistreringene av gamle boplasser og navn på steder i naturen som ble samlet inn på 1980- og 1990-tallet. Her var Historielaget så heldige at alle søknadene ble innvilget, og det er vi glade for.

Det er flere i laget som jobber iherdig med den digitale registreringen, og det er en nøyaktig jobb som blir utført. Planen er at alle navnene skal digitaliseres og legges inn på kart. Navnene skal også leses inn på dialekt digitalt. Etter hvert skal dette offentliggjøres på nett.

Historielaget har som før om årene, vært med på ulike arrangement i året som har gått, f.eks. Eiktunetdagen, Kulturminnedagen, Jul på Gjøvik gård, julemessen i Fjellhallen, lørdagsforedrag i Arbeidersamfundet.

Alle viktige møteplasser for markedsføring av det vi gjør og om Historielaget generelt, det er viktig for rekrutteringen videre i laget. 5

Medlemsbladet Krøniken ble utgitt som vanlig to ganger i året. Det har vi fått mye ros for, og vi ser viktigheten med kontakten ut til medlemmene. Hjemmesiden og Facebook siden er endelig oppe og går. Takket være Bjørn Myhre, som har utført en kjempejobb med å oppdatere dem. Oppfordrer medlemmene til å bruke dem aktivt.

Årboka 2016 har solgt bra, og kvaliteten på den var som vanlig helt topp. Stoffet er variert, med artikler fra hele kommunen. Oppfordrer flere til å bidra med stoff fra sine områder, det trenger vi for at det skal bli variert stoff framover. Vil få takke årbokkomiteen for den kjempegode jobben de gjør med boka.

Vil til slutt få takke for tillitten og samarbeidet i året som har gått.

Roy Magne Sveen, leder

GRUPPENES ÅRSRAPPORTER:

ÅRSMELDING FOR BIRI-TREFF ÅRET 2016

Styrets sammensetning i 2016:

Terje Ramberg: leder

Kristen Taraldsrud: styremedlem

Karsten Landgraff: styremedlem og representant til Gjøvik HLs styre.

Irene Kalrasten: kasserer

Liv M. Sandberg: referent.

GENERELT:

Det har vært god aktivitet i laget det siste året. Det er holdt to styremøter, seks ordinære møter på Bethel/VE6, hvorav ett også var årsmøte. Vi har hatt tre rusleturer inklusive den tradisjonelle Olsokfeiringa i Kjensethytta, og vært på to museumsbesøk. Det ene var på Bratberg Gardsmuseum med over 60 til stede, det andre i Moelv hos Ringsaker Historielag. Medlemmer har dessuten deltatt på Biridagen og på Eiktunetdagen. I snitt har det vært 12,5 personer på rusleturer og møter. En liten oppgang i forhold til fjoråret.

MØTER

Den 20. januar kom tre bosatte flyktninger til Bethel for å fortelle om hvorfor de måtte forlate hjemlandet. To kom fra Syria via dramatisk reise med båt over Middelhavet, mens den tredje var politisk leder i Etiopia og kom som kvoteflyktning med fly. De gjorde godt rede for seg på norsk og det var interessant å høre om de første møtene med Norge og nordmenn. De var takknemlige for å ha blitt tatt godt imot, men frustrerte over alt som tok sånn tid.

Den 18. februar kom Hans Enger med sin powerpoint om Lokal Posthistorie. Her var det snakk om postgang både til lands og til vanns, og vi fikk et godt 6

innblikk i frimerkets historie generelt og historier til lokale poståpnerier i Vardal og Biri. Enger viste også fram postkort og noen godbiter av frimerker. Etterpå var det årsmøte.

Den 17. mars var møtet holdt på vertshuset VE6. Der fortalte Thor Brenden om operasangere med tilknytning til Biri.

Den 20. april ble viet en video fra Biri Bondelags 100 års jubileum.

Den 14. september ble første høstmøte holdt i Fiskebua til GFF på Dalsjordet. Jan Johansen kåserte og viste bilder av fiskerhytta, ørret og storfiskere i lagets 110 år gamle historie.

Den 19. oktober var vi gjester i Ringsaker Historielags Formidlings- senter i Garveriet i Moelv. Ivar Ottesen viste en film og vi ble vist rundt i den imponerende samlingen / utstillingen av effekter og bilder fra den dramatiske krigshistorien i området. Det meste av senteret er blitt til gjennom lokalt dugnadsarbeid, og med betydelig offentlig støtte.

Den 19. november var høstens siste møte viet Mjøsa Strandeierforening ved lederen Jørgen Galtestad. Han ga oss en velkomponert og grundig oversikt over alt som hadde med Mjøsa å gjøre fra geologi og båttrafikk, settefisk og all slags fiske til den nye Mjøsaksjonen som nå er planlagt. Spesielt tok han for seg hvordan det stod til med Hunderørretstammen kontra settefisken.

RUSLETURER

Den 18. juni gikk vi den nymerka turstien langs den gamle veien fra Skulhusbrua oppover langs elva til Hanssvea. I følge med lokale kjentfolk som Olav Bratberg, Gunnar Liven og Syver Aasberg ga turen et blikk bakover i tid da veien var i bruk til tømmerkjøring.

Den 29. juni samkjørte vi fra Coopen i Biri til Dempa for å rusle litt rundt i den største setergrenda i Gjøvik Kommune. Med oss var et par gjester fra USA. Etter turen var det kaffe-rast og prat i hytta til Helge og Inger Marie Haugom.

Olsok den 29. juli regnet delvis bort dette året også, men 12 personer var likevel til stede i fløyterhytta for å feire dagen.

Den 17. august hadde Helge Bratberg invitert bygda til sitt gardsmuseum i Øverbygda. Torvild Sveen hadde valgt som tema "Var all ting bedre før?" og samlet over 60 personer (hvorav 12 amerikanere fra Gjøviks vennskapsby,i Stoughton i Wisconsin). Eli Bratberg Leulier stod for eget program og laget god stemning med sangkor.

Den 28. august var Biritreff i år som tidligere med på å koke kaffe og steke vafler på eldgammelmåten i Setergrenda på Eiktunet museum i forbindelse med Eiktunetdagen.

BIRID BLAD kom ut i god tid før jul med mye interessant stoff. Redigert av Helge Sæther og med bidrag fra flere medlemmer.

Biri, 23.februar, 2017

Liv M. Sandberg 7

Årsmelding for Snertingdalstreff 2016:

Dette året er det holdt sju møter, arrangert busstur til Hadeland og to rusleturer, først til Ekersetra i mai og til Sangsetra i august. Året begynte med årsmøte på Lindheim den 27. januar hvor årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Valget ga følgende resultat:

Leder: Per Kristenstuen, nestleder: Alf Andersen, kasserer: Ottar Kvernlien, sekretær: Bernt Nygård, revisor: Olav Ringsrud, bokansvarlig: Per Kristenstuen, medlem i Kirkerudkomiteen: Tore Pettersen, utsending til styret i Gjøvik historielag: Per Kristenstuen med Bernt Nygård som varamann.

Det er 30 år siden Snertingdalstreff ble startet og derfor viste Per mer enn 200 bilder fra virksomheten i disse 30 åra.

På møtet i mars kåserte forfatter Thor Gotaas om norsk skihistorie på en munter måte. Vel hundre hadde møtt fram, noe som må være ny rekord i vår forening.

På de andre møtene var det lokale innslag av film og bilder, bl.a. fra den første snøbrøyting etter hovedvegen med lastebil i 1923. Ellers viste Frank Solbakken bilder fra alle setrene i dalen, og på et møte var vi invitert til Steinsrudfjøset for å høre om utvandringen til Amerika.

På de fleste møtene deltok Guro Finstad med opplesning.

31. mai var det vellykket rusletur til Ekersetra med 30 frammøtte. Vår sommertur gikk til Hadeland lørdag 18.juni hvor vi besøkte Hadeland folkemuseum, Søsterkirkene og Torbjørnrud hotell.

20. august var det en vellykket rusletur til Sangsetra, der Kari Aalseth orienterte om setras historie.

51 deltok på rusleturene, 33 på bussturen og på møtene var det fra 13 – 104 som gir et gjennomsnitt på 32 (23) frammøtte. Konklusjonen blir at vi har hatt nok et vellykket år i Snertingdalstreff.

Øvre Snertingdal den 30. januar 2017

Per Kristenstuen Bernt Nygård 8

Nedre Snertingdal Historiegruppe

Årsmelding for 2016:

12. januar. Planleggingsmøte for årets aktiviteter. Sju medlemmer møtte opp.

9. februar. Frank Solbakken kåserte om temaet Finneinnvandring til bygda. 10 personer tilstede.

8. mars. Tema på dette møtet var "Skogen i ord og bilder". Tom Rune Engen fortalte om biologien og historien. Frank Solbakken fortalte om bruken.

19. april. Fellesmøte sammen med Snertingdalstreff. Møtet var denne gang i fjøset til Finn Brobakken. Der har Finn laget selskapslokale. Han fortalte om bruket og slekta si. 30 personer møtte opp her.

22. juni. Rusletur til Birisetra. 17 deltakere var med på denne turen. Vi gikk fra Markengsetra til Birisetra, der det ble kaffepause og orientering rundt setrene ved Frank Solbakken.

10 august. Rusletur til et område som kalles Damsveslette. Et unikt slåtteland der det ennå finnes ei nesten intakt slåttebu. Frank Solbakken fortalte om dette. Derfra gikk vi videre til Sør Aalsethsetra. Der ble det kafferast. Godt å komme inn, da det regnet. Frank fortalte om setrene.

13. september. Møte på skolen. Frank Solbakken viste bilder fra setrer på 1960- tallet.

11. oktober. John Bergli fortalte om livet på husmannsplassen Bergshaugen under gården Berg i Snertingdal, og fra andre steder rundt dagens sentrum i dalen. 27 deltakere denne kvelden.

8. november. Frank Solbakken viste bilder og fortalte om bygda. 18personer på møte i kveld.

20. februar 2017, Elsa Sveen 9

Årsmelding Vardals-Treff, 2016

I året 2016 har Vardal-Treff arbeidet en del med leting etter den gamle kirkevegen fra Skansen til Vardal kirke. Dette krever sin tid og fortsatt står deler av strekningen igjen, pluss merking.

Rusleturer til Saghølen og Kjyrdalsfossen ble gjennomført med bare få deltagere, men vi er fornøyd med frammøtet når en tar i betraktning værforholdene.

Kommende år har vi igjen satt opp avsluttende arbeide med kirkevegen og rusleturer til blant annet tidligere oppsett med Beritknappen ved Hunnselva og området der. Besøk på Ålstad gård håper vi også å få gjennomført på forsommeren.

Gruppa fikk tilbud om å ha sine møter på Prestegården i Vardal fra nå av og tok derfor januarmøtet der for å ha en liten vurdering. Ingen motforestillinger fra gruppemedlemmene gjør at vi tar ved tilbudet om å benytte møterommet inne på låven hvor det er jobbet med å lage til et koselig møtested for interesserte.

Med innbudte denne kvelden var vi 21 deltakere totalt. Arve Thune sto for det formelle denne kvelden.

Gruppas sekretær hadde for anledningen påtatt seg å kåsere om hvalfangstlivet fra den tiden han var ute på slutten av femtitallet. Han viste lysbilder fra Sør-Georgia fra en senere Øyas-vennertur og fortalte mye om disse bildene og stedet. Fin opplevelse for oss landkrabber å få et lite innblikk i sjømannslivet.

Vardal-Treffs oppsett på styre er uforandret:

Leder Øystein Svendsen. Nestleder Mathias R, Svendsen. Kasserer Bjørn Foss.

Hunndalen historiegruppe

Årsberetning 2016

Styret: Leder Tore Slåtten

Sekretær: Mariann Paulsrud

Kasserer: Per Paulsrud

Styremedlemmer: Aud Karin Slåtten, Bjørn Sivesind

Geir Ove Larsen Representant til Gjøvik Historielag: Geir Ove Larsen. ( Bjørn Sivesind vara )

Revisorer: Tom Tangen og Arthur Oppegård 10

Styret har siste året avholdt ett styremøte samt årsmøte. Styret har i tillegg arrangert Hunndalskvelden med underholdning og flott servering fra kunst og kulturgruppa . Det var ca. 70 som kom på kvelden. Vi har også deltatt på Hunndalsdagen med kunstutstilling og kaffesalg.

Tom Tangen ble tildelt Hunndalsprisen 2015 for sitt mangeårige engasjement for Hunndalen.

Hunndalskvelden:

Kveldens høydepunkt var utdeling av Hunndalsprisen. Prisen for 2015 gikk til en ekte Hunndalspatriot: Tom Tangen. Tom er særlig kjent for sitt arbeide i Vardal idrettsforening der han var formann i 8 år. Han har også vært formann i fotballgruppa i 8 år og sittet som styremedlem i både fotballkretsen og friidrettskretsen. Han har vært mye benyttet som foredragsholder i idrettskretsen. Han har også vært medlem av rådet for Norsk Idrett. Tom gjorde en kjempeinnsats for å få bygd Kallerudhallen og var formann i byggekomiteen og satt som styreformann i hele 14 år. Han har vært en pådriver for gode administrative rutiner innen idretten. Som idrettsutøver har han mange KM i friidrett og over trehundre kamper for Vardals A - lag.

Tom var fra 1974 - 1986 redaktør for Vardal I F klubbavis "Aktiv"; som fikk flere priser. Tom har store kunnskaper om Hunndalens historie og la ned et stort arbeide i forbindelse med utgivelsen av den nye Hunndalsboken, " Vår nære fortid", som ble utgitt i 2014. Gjennom sitt medlemskap i Lions har han også bidratt med tiltak for bedre trivsel for beboerne i Åslundsmarka. Han ble tildelt æresmedlemskap i Vardal idrettsforening i 1985.

Økonomi

Økonomien er til fredstillende og vi ga penger til KFUM/KFUK som feiret sitt 70 årsjubileum i 2015, Hunndalen og Raufoss damekor som startet nytt damekor og til Cristoffer Storsletten som viste sine talenter på euphonium .

Kunst og kulturgruppa 2016:

Leder: Aud Karin Slåtten

Nestleder: Mariann Paulsrud

Kasserer: Britt Paulsrud

Styremedlemmer: Inger Eva Søbye, Anni Sparbo, Tove Stenersen

Torill Bergum, Bodil Bøe

Kunst og kulturgruppa har som vanlig vært aktive med møter annen hver onsdag fra høst til vår. Vi har hatt økning i medlemstallet og er i skrivende stund ca. 30 medlemmer.

Gruppa har hatt temakvelder, i tillegg til vanlig strikkekafe, vært på Stokke Nedre på koftekveld, vært på teaterkveld med gruppa Frifant.

Gruppa har som vanlig deltatt med servering på arrangementer som HH har ansvar for.

Gruppa har vært på tur til Aulestad i 2016, samt deltatt på Hunndalsdagen i 2016 11

med kafe og kunstutstilling og utstilling av kofter . Har også arrangert høstfest i Åslundmarka bo- og servicesenter sammen med det nystartede Raufoss og Hunndalen Damekor med ca. 100 personer tilstede . I tillegg har vi igjen startet opp med gåtur på onsdag formiddag og etter turen spiser vi lunsj på Kafe Globus på Folkets Hus.

Lundstein historiegruppe, årsberetning 2016

Styret har bestått av følgende personer:

Leder: Trine Sveinhaug

Nestleder: Katinka Lederer

Kasserer: Bror Walderhaug Sekretær: Kari Befring

Styremedlem: Svein Tore Lønnum

Revisor: Arve Tømmerstigen

Valgkomite: Helge Braastad og : Lene Noer Bjørge

Aktiviteter/Rusleturer 2016:

11. april: Gårdsbesøk hos Helge Braastad.

Helge Braastad fortalte om gården Nordre Bråstads historie. En fin kveld. Ca. 20 frammøtte.

9. mai:Rusletur fra Lundstein skole mot Netop. I nærheten av Netop prøvde vi å finne grunnmuren etter Kastadstuen. Dette var en husmannsplass under Kastad. Turen gikk videre til Sætherfossen, hvor vi kunne se rester etter dammen og kanalen der saga og mølla for Sæther gård sto. Lars Sæther ledet turen.

30. mai: Kolbergsrud, Jonsrud og Bjørgehaugen.

Turen gikk fra Kolbergsrud med Roy Magne Sveen som guide. Det gamle våningshuset der er fremdeles i bruk, mens fjøs og nytt våningshus ble bygget lenger nord på 1970-tallet. Svein Tore Lønnum tok oss med til en gammel gravrøys, før turen gikk videre til Bjørgehaugen.

13. juni: Håkenstad - Gubberud – Øverstuen - Øveraasen

Første stopp på turen var Håkenstad. Dette var en husmannsplass under Gubberud, og var bebodd inntil 1950. Nå er dette et feriested. Veien gikk videre til Øverstuen, husmannsplass under Gubberud. Det skal ha vært en husmannsplass til i nærheten, men vi fant ikke noen grunnmur etter den. Derimot var det flere merker i skogen på at dette har vært overflatedyrket område. Fra Øveraasen og ned mot Åslendevegen fulgte vi den gamle 12

gårdsveien som har kraftig stigning fra veien og opp. Svein Tore Lønnum ledet turen, med hjelp av Frank Solbakken.

28. august: Eiktunet dagen. Vi bemannet Nysvestua. Der ble det servert survilling, og de mange besøkende satte stor pris på dette.

Foruten rusleturer har vi hatt møter med forskjellige agendaer :

 Årsmøte

 Planlegging av turer og aktiviteter

 Når kom telefonen til Gjøvik? Jørgen Jørstad

 Helsevesenet i gamle dager. Hans Petter Braastad

 Kalender – innsamling og utvelgelse av bilder

Kari Befring

Årsberetning for Redalen Historiegruppe

Historielagsgruppa avholdt årsmøte 26. februar 2016 med godt frammøte.

Styret har bestått av:

Leder : Tom H. Larsen 2015 - 2017

Nestleder: Gunnar Liven 2014 – 2016

Kasserer: Solveig Brenden 2014 – 2016

Sekretær: Jorun A. Lilleeng 2015 - 2017

Styremedlemmer:

Oddny G. Øversveen 2015 – 2017

Valborg Schiager Gladhaug 2015 - 2017

Synøve Bratberg 2015 - 2017

Revisor: Harald Strandbakke 2016

Valgkomite: Tom og Jorun

Laget har hatt fire styremøter og behandlet 22 saker i 2016.

Vi har hatt to rusleturer med god deltakelse på begge. Den første gikk i Høgda med besøk til Etnestad, med foredrag av Leif Mjølstad om blant annet klokkestøperiet. Den andre rusleturen omhandlet fotballbaner og hoppbakker i Redalen. Tom Larsen loset oss til tre fotballplasser og fortalte om gamle hoppbakker i Redalen.

Vi har hatt tre foredragskvelder i løpet av året som alle har vært veldig bra besøkt. Året startet med at Arne Harbu fortalte om transport i Redalen fra1940- tallet og framover. Han fortalte om sin far, Alf som startet virksomheten. Han hadde forøvrig lastebilsertifikat til han var 80 år. Vi fikk høre om gamle vegstandarder, priser og om bilene familien har hatt gjennom tidene. Det startet med en amerikansk Ford med generator. Arne hadde samlet mye stoff som 13

sikkert ville kunne bearbeides til en artikkel i Årboka.

I april fikk vi besøk av ski historiker Thor Gotaas. 130 kom for å høre et forrykende foredrag som foregikk på både inn- og utpust. Harald Engen (vinner av Generalstabens Pokal ) deltok også på denne kvelden og han fikk overlevert blomst av formannen. Thor Gotaas fikk et celebert møte med både Harald Engen og Herman Strandbakke; gamle, gode skikarer begge to.

Tradisjonen tro, stilte Historielaget opp på Bygdedagen i Redalen i mai. Her bidro vi med gamle leker som fenget både unge og gamle. Vi synes det er viktig å vise ungene hva som ble lekt med tidligere. Det ble kastet på stikka med ordentlige kobber 5- øringer, det ble jibbet pinne og rokket med rokkering. Historielagets stand var meget godt besøkt denne dagen.

Årets siste arrangement var viet juletradisjoner fra gammel tid. Vi hadde fått Anne Lise Mellbye fra Grefsheim på Nes til å kåsere. De over 40 deltakerne fikk tegnet et flott bilde av hvordan de feiret gårdsjul på Grefsheim. Historielaget spanderte smak av hjemmelagd julekost som sylte, lefse, leverpostei, medisterkaker, øl og småkaker. Kvelden var vellykket og det kan sikkert bli en tradisjon med et julemøte.

Av andre prosjekter vi jobber med er å se om det går an å gjøre noe med brygga i Redalen slik at den ikke forfaller mer.

Vi har også startet litt spedt opp med å lage en artikkel til Årboka om Engen familiens skihistorie.

Til begge disse prosjektene kreves det nok tid og mange medhjelpere.

Redalen 10.01.17

Jorun A. Lilleeng, sekretær

Gjøvik Historielags bygruppe ÅRSBERETNING 2016

Styret har bestått av følgende:

Leder: Dag Kløvstad

Sekretær: Svein Erik Strande

Kasserer: Bjørn Aamodt

Styremedlemmer: Haakon Bjølseth (som døde 26. mars 2016), Øivind Vegard Larsen og Lissie Norland.

Det er avholdt seks styremøter i løpet av 2016. På de fleste møtene har også andre interesserte deltatt pga de enkelte aktiviteter de har hjulpet til med.

AKTIVITETER I 2016.

Det er i 2016 arrangert 5 lørdagsmøter med forskjellige kåsører på Gjøvik 14

Arbeidersamfund. På de fleste møtene har Kirsten Tangen bidratt med piano-akkompagnement. Frammøtet har variert mellom 70 og 120.

06.02. Størk Hansen kåserte om sin tid i Hunton Bruk

05.03. Dag Landmark kåserte om «kjerka, Ynglingen og ymist anna» i Gjøvik

09.04. «Gjøvik i krig» Edvard Noer Bjørge kåserte om krigen i Gjøvik

01.10. «Så seiler vi på Mjøsa» Arve Norsveen kåserte om båttrafikken på Mjøsa.

05.11. Knut Rostad kåserte om Holmen Brænderi

Arne Korshavn har samlet en datafil med alle firma-anmeldelser som er referert i Norsk Kundgjørelsestidende i perioden 1882 – 1919 der «Gjøvik» er nevnt. Videre har han kopiert noen handelsregistre. Disse kan lånes på Kauffeldtgården, for eksempel på et onsdagsmøte.

07.05: Mimredagen. Hovedtema var gamle revyer i Gjøvik. Duett på sag og sykkelpumpe måtte utgå grunnet sykdom. Lasse Stang «sagde» på egen hånd. Ellers et bra og godt besøkt arrangement – 140 personer.

09.05.: Stikkekasting ved Skybergstua på Gjøvik Gård. Bjørn Aamodt hadde lagt opp mesterskapet med regler og myntveksling. Seks deltakere, Bjørn Holthe vant.

18.06. og over sommeren: Utstilling i Kauffeldtgården av malerier etter brødrene Iversen. Ove Viken og Arve Thune sto for arrangementet med bilder utlånt fra Mustad og Iversen-familiene. Mustad bidro økonomisk med en ramme på 23.000 kroner. Daglig leder i Mustad Næringspark, Terje Solheim, åpnet utstillingen. 370 navn ble registrert i gjesteboken, langt flere var innom, antagelig en 800 – 1000 personer. Alle bilder er dokumentert med tilgjengelige opplysninger; dette er samlet i en katalog på Kauffeldtgården.

03.09. gjennomførte vi en grensevandring med start fra Gamlegrensen ved sørenden av Gjøvik gravlund og avsluttet ved Rockeverkstedet ved Hunnselva og omvisning og servering i Mustads industrimuseum ved Ove Wiken. Arve Thune og Bjørn Aamodt hadde planleggingen. Godt frammøte, 30 deltakere.

Onsdagstreff i regi av Lissie Norland har vært avholdt annenhver onsdag stort sett hele perioden unntatt sommer og jul. Fremmøtet har ligget på 9 – 15 personer og en rekke små og store saker har vært diskutert og bearbeidet. Bygruppas arrangementer har vært tatt opp på video, og mange fra onsdagstreffet har bidratt der.

På oppdrag fra Gjøvik Drosjeeierforening fikk vi produsert deres 90-års jubileumsbok. I Bygruppa fungerte Erland Hvalby som prosjektleder og bilderedaktør, Bjørn Aamodt hadde kontakten med oppdragsgiver osv, Haakon 15

Bjølseth og Edin Antonsen samlet stoff fra bibliotekets aviser på mikrofilm og Svein Erik Strande skrev sammen stoffet.

På oppdrag fra arrangementskomiteen for Gjøvik-Marken viste vi en utstilling om Gjøvik-Marken gjennom tidene i 2. etg. Drengestua på Gjøvik Gård under marken 21. – 25.09 og fire uker på Kauffeldtgården fra 29. oktober. Lissie Norland skrev tekstene til utstillingens bilder. Bussi Karlsen med venner deltok alle kvelder under marken. I Drengestua ble den besøkt av ca 700 personer.

Arve Thune og Svein Erik Strande har katalogisert alle bildene vi har fått etter avisa Samhold. 2118 konvolutter er registrert med et stikkord i et regneark som kan lånes på Kauffeldtgården. Konvoluttenes innhold kan være opp til en 10 – 20 enkeltbilder av forskjellig art. De er ikke registrert enkeltvis.

Svein Erik Strande har oppgradert og supplert kildearkivet (avisutklipp) på Kauffeldtgården.

Biristrand Historiegruppe 2016:

Styret har bestått av Mona Herberg Haugom, Alf Kristian Steinstad og Bjørn Myhre.

Årsmøte i januar: I tillegg til de ordinære årsmøtesakene hadde vi besøk av Inger Johanne Strandbakke som viste sølvarbeid.

Møte med omvisning i Biri Flatbrødbakeri i november, 12 frammøtte. Ingeborg Steinstad viste rundt og forklarte, etterpå fortalte hun historien om bakeriet fra Gunvings drift i Vingrom til dagens bakeri.

Julegrantenning 2.søndag i advent. Arrangert i samarbeid med Biristrand Sanitetsforening. Ca 70 frammøtte på Strandheim. Underholdning ved Asmund

Hellerud, Biristrand Musikkforening og Kor Plutselig. Loddsalg og servering.

Kalender med bilder fra Biristrand ble utgitt på høsten, for 12.år på rad.

ÅRSMELDING 2015

 

Styrets sammensetning i 2015:

Leder: Roy Magne Sveen

Nestleder: Lissie Norland

Sekretær: Anne-Lise Svendsen

Kasserer: Kristen Taraldsrud

 

Gruppenes styrerepresentanter:                       Varamenn:

Snertingdalstreff: Per A. Kristenstuen                          Bernt Nygård

Nedre Sn.dal Historiegr.: Frank Solbakken                  Jan Gunnar Moen

Vardalstreff: Øystein Svendsen                                    Mathias Svendsen

Hunndalen: Geir Ove Larsen                              Bjørn Sivesind

Redalen hist.gr.: Tom Larsen                              Leif Mjølstad

Lundstein hist.gr.: Trine Sveinhaug                    Jørgen Jørstad

Biristrand: Bjørn Myhre                                              Alf Kristian Steinstad

Biritreff: Terje Ramberg                                               Liv Sandberg

Bygruppa/ Gjøvik byhist. saml.: Håvard Lervold,       Bjørn Aamodt

 

Museumsutvalget:

Edin Antonsen: kontakt til Mjøsmuseet

Øystein Svendsen                                                        Tore Pettersen

Geir Ove Larsen                                                 Jan Gunnar Moen

Helge Sæther                                                      Bjørn Sivesind

Johan Erling Bakke                                            Odd Petter Fjellhaug

 

Årbokkomiteen:

Terje Paulsberg, Lissie Norland: redaktører

Werner Hansen, Odd Martin Hesjadalen, Anne-Lise Svendsen, Svein Erik Strande

 

Revisor: Bjørn Myhre

 

Valgkomite: Alf Kristian Steinstad, Trine Sveinhaug, Geir Ove Larsen

 

Historielagets hjemmeside på internett: http://www.gjovikhistorielag.no

Frank Solbakken har administrert hjemmesiden og opplegget er noe endret og blitt mer ryddig. Oversikt over styret og Historielagets utgivelser, årbok og Krøniken ligger på hjemmesiden, arrangementer legges i kalender.

Postadresse: Lagets faste adresse: Postboks 1279, 2806 Gjøvik.

Informasjon og boksalg skjer også i Kauffeldtgården, Kauffeldts plass 2, 2815 Gjøvik. Historielaget har møterom og kontor her og samarbeider med Mjøsmuseets Gjøvikkontor.

 

Lagets drift

Det er i 2015 holdt sju styremøter, årsmøte og møte med presentasjon av årboka. Alle styremøtene er holdt i Kauffeldtgården og det er skrevet protokoll fra forhandlingene.

Samarbeidet med Gjøvik byhistoriske samlinger  har blitt tettere, og foreningen vil gå inn i Historielaget som Bygruppa.

Medlemmer: Ved utgangen av 2015 hadde Historielaget vel 600 medlemmer, flest enkeltmedlemmer, men også familier og noen bedrifter. Laget har åtte æresmedlemmer.

Årsmøtet 2015 ble holdt 25. mars på Våstad gamle skole, med Lundstein gruppe som vertskap. Leder Trine Sveinhaug kunne ønske 35 deltakere velkommen. Styrets leder Roy Magne Sveen ledet årsmøteforhandlingene og Anne-Lise Svendsen var referent. Til å skrive under protokollen ble valgt Kirsti Nylander og Bjørn Sivesind. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Revisoren hadde bemerket at driften av laget går i underskudd. Økonomien er likevel god, samlet sum eiendeler: kr. 934.604, 95. Valgene gikk greit etter valgkomiteens innstilling. Roy Magne Sveen ble gjenvalgt som leder for et år, og kasserer og nestleder tok begge en ny periode på to år.

Etter kaffepausen fortalte Jørgen Jørstad interessant om historien til gamle Våstad skole der møtet var. Hans egen oldefar, Andreas Jørstad var skolens første lærer (1861 - 1880). Etter at skolen ble nedlagt i1962 overtok  Ungdomslaget "Norrøna" bygningen og siden er den brukt som møte- og forsamlingslokale.

Til avslutning spilte Øyvind Nyseth og Stein Arne Nørstebøen flere livlige feleslåtter, tildels med lokal opprinnelse.

Protokoll er lagt ut på lagets hjemmeside.

 

Andre arrangementer:

Familiedagen på Eiktunet museum ble avviklet 16. august og Historielagets medlemmer deltok med aktiviteter i mange hus.

Frivillighetsdagen ble holdt 12. september i Storgata i Gjøvik, og Historielaget deltok med en liten stand med bøker og informasjon.

Kulturminnedagen ble markert lørdag 19. september med en vandring langs Gjøviks bygrense fra 1921 og med informasjon om stedene der vi ennå kan se grensesteinene rundt i byen.

Bokkveld med presentasjon av Årbok nr. 31 ble holdt i Gjøvik bibliotek den

18. november. Det ble arrangert som alternativ til det tradisjonelle julemøtet. Alle bidragsytere til boka fikk utdelt sine bøker og Terje Paulsberg presenterte smakebiter fra artiklene. Det var også salg av bøker. Thomas Paulsberg gledet forsamlingen med gitarspill og sang.

Julemesse i Gjøvik Fjellhall ble avviklet 4. - 6. desember. Laget hadde stand alle tre dagene og bemanningen ble utført av flere medlemmer. Det ble solgt både nye og gamle årbøker og delt ut informasjon.

 

Publikasjoner:

Medlemsbladet "Krøniken" kom ut med to nummer, i april og oktober. Bladet sendes ut til alle medlemmer og inneholder oversikt over aktiviteter i gruppene og referater. Trykking skjer hos Bekkevolds Lyskopi i Gjøvik og finansieres delvis av annonser fra våre støttespillere. Opplaget er vel 600.

Årbok for Gjøvik / Tverrdalene nr. 31, 2015 ble presentert for pressen

10. november. Produsent og grafiker er Ulf Bekkelund og opplaget var 1000 stk. Boka har 192 s. og 22 artikler. En hovedartikkel er om misjonæren Paul Olaf Bodding som var født i Gjøvik for 150 år siden. I samarbeide med Normisjon, som er fortsettelsen av Santalmisjonen, ble det også laget en utstilling i Kauffeldtgården om Boddings liv og store vitenskapelig innsats.

Boka har solgt bra i bokhandlene og i flere andre utsalg. Årboka brukes som bytteforbindelse med flere andre historielag og deres årbøker.

Birid Blad nr. 36 ble utgitt av Biri-Treff, med Helge Sæther som redaktør.

Biristrand Historiegruppe og Lundstein Historiegruppe har utgitt kalendre med lokale historiske bilder.

 

Lederen har ordet:

Vi kan se tilbake på et innholdsrikt og godt historisk år i Gjøvik Historielag. Det er moro å se at oppslutningen i gruppene er i ferd med å ta seg opp og at folk ser viktigheten av det vi gjør, for å ta vare på og formidle lokalhistorien vår.

Det har også i år blitt arrangert ulike turer rundt om i gruppene. Dette viser seg å være populære tiltak, og det er gledelig. Når det kommer til møtevirksomhet i gruppene, så er det som før nevnt variert oppmøte på dem. Årsaken til det kan være så mangt, men uansett så er det viktig å vise seg fram og være tilstede for allmennheten.

 

Familiedagen på Eiktunet museum, var også i år, tradisjonen tro, med representanter fra ulike grupper rundt om i husene. Det var gledelig at det var flere besøkende i år, og at værgudene var på vår side. Historielaget var også tilstede på Frivilligdagen, Kulturminnedagen, Jul på Gjøvik Gård og julemesse i Fjellhallen. "Bygruppa" har fortsatt med åpne møter på Samfundet, med gode besøkstall. Nytt i år var at gruppa hadde tatt over arrangementet med "mimredagen", som "Gjøviks tapte historie" hadde ansvaret for tidligere.

 

Noe av det viktigste Gjøvik Historielag arbeider med, er dokumentasjonen gjennom årbøkene. Årets bok føyer seg elegant inn i rekken blant de 30 tidligere utgivelsene. Jeg håper at vi kan fortsette i mange år med utgivelse av årbok, samtidig som det kan engasjere enda flere skribenter fra hele kommunen. Alle tverrdalenes og hele distriktets lokalhistorie må komme fram i interessant dokumentarisk stoff.

Jeg oppfordrer til å komme med innspill og ideer som kan gjøre oss enda bedre. Medlemsbladet vårt, "Krøniken" kan brukes til slike formål. Vi har sett at dette er et viktig bindeledd mellom medlemmene for å formidle informasjon. Bruk bladet for ris og ros.

Alt dette hadde ikke vært mulig uten våre frivillige som stiller opp for oss. Takk til dere alle som har gjort en innsats for Historielaget, både internt i styret og i gruppene for øvrig.

Jeg vil nok en gang takke for tilliten og samarbeidet i året som har gått.

 

Roy Magne Sveen, leder